Miło nam poin­for­mo­wać, że zarówno Chór Dziew­częcy, jak i zespół Alla Fine zostały nagro­dzone na  II Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Chó­rów On-line “O Crux Ave” — Wysoka 2021.!!!

Alla Fine (Poznań) wraz z dyry­gentką — Laurą Stie­ler, zdo­byli ZŁOTY DYPLOM i 93 pkt., a także

Nagrodę Spe­cjalną  Sena­tora Hen­ryka Sto­kłosy za drugą punk­ta­cję w kate­go­rii chó­rów żeńskich!

“5 kwiet­nia 2021 zakoń­czył się II Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Chó­rów On-line „O Crux Ave“ Wysoka 2021. Orga­ni­za­to­rami kon­fron­ta­cji byli: Para­fia NMP Różań­co­wej w Wyso­kiej, Urząd Mia­sta i Gminy Wysoka, Ośro­dek Upo­wszech­nia­nia Kul­tury w Wyso­kiej oraz Pol­ska Agen­cja Muzyczna. Inno­wa­cyjna for­muła kon­fron­ta­cji na pod­sta­wie nagrań chó­ral­nych zgro­ma­dziła 27 zespo­łów chó­ral­nych z całej Pol­ski rywa­li­zu­ją­cych w 7 kate­go­riach. W Jury zasia­dali wybitni pol­scy dyry­genci, chór­mi­strzo­wie, peda­go­dzy: prof. dr hab. Elż­bieta Wtor­kow­ska — Aka­de­mia Muzyczna w Byd­gosz­czy, prof. dr hab. Sta­ni­sław Kraw­czyń­ski – Aka­de­mia Muzyczna w Kra­ko­wie, prof. dr hab. Janusz Sta­necki Aka­de­mia Muzyczna w Bydgoszczy.
Wyda­rze­nie wsparł Pol­ski Zwią­zek Chó­rów i Orkiestr.
Spon­so­rzy: Sena­tor Hen­ryk Sto­kłosa, Hjort Knud­sen Polen.
Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z nagra­niem pod­su­mo­wu­ją­cym kon­kurs, zawiera ono m.in. wypo­wie­dzi Juro­rów oraz pre­zen­ta­cję zespo­łów uho­no­ro­wa­nych nagro­dami spe­cjal­nymi:https://youtu.be/QxlM3h8Gawg