W sobotę 3 lutego 2018 r., w Aka­de­mii Muzycz­nej im. I.J. Pade­rew­skiego w Pozna­niu odbył się III Wiel­ko­pol­ski Kon­kurs Szkol­nej Pio­senki Dzie­cię­cej i Mło­dzie­żo­wej, kate­go­ria szkół pod­sta­wo­wych, w któ­rym wzięła udział Ele­onora Klo­now­ska z klasy VI, uczen­nica p. Marzeny Micha­łow­skiej. Wspa­niała kon­kur­sowa pre­zen­ta­cja Ele­onory zaowo­co­wała zdo­by­ciem Zło­tego Dyplomu!