Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe

Wymiana opraw oświe­tle­nia pomiesz­czeń szkoły.Poznań ul. Cegiel­skiego 1.

[…]

Wyniki konkursu

Komu­ni­kat o wyniku kon­kursu na wyna­jem pomiesz­czeń bloku żywie­nio­wego z prze­zna­cze­niem na pro­wa­dze­nie sto­łówki szkol­nej (w tym: przy­go­to­wy­wa­nie i sprze­daż posił­ków w kuchni szkol­nej) w godzi­nach 7.30 – 16.30 znaj­du­ją­cego się na tere­nie Poznań­skiej Szkoły […]

Ogłoszenie o przetargu

Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego
ul. Cegiel­skiego 1, 61–862 Poznań

Ogła­sza prze­targ na wyna­jem pomiesz­czeń bloku żywie­nio­wego z prze­zna­cze­niem na pro­wa­dze­nie sto­łówki szkol­nej (w tym: przy­go­to­wy­wa­nie i sprze­daż posił­ków w kuchni szkol­nej) znaj­du­ją­cej się na tere­nie Poznańskiej […]