Sza­nowni Państwo
Po 2 latach prze­rwy wraca nasze cykliczne wyda­rze­nie — zapra­szamy na Kon­cert Wio­senny! Wystą­pią: Chór Dziew­częcy oraz zespół absol­wen­tek Alla Fine.
22 marca 2022 roku.
19:00
Aula POSM 2, ulica solna 12
W związku z pan­de­mią obo­wią­zują obostrze­nia dla publicz­no­ści. Wstęp tylko w maseczce ochronnej.