Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich uczniów klas IVIX oraz nauczy­cieli i pra­cow­ni­ków Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego na dys­ko­tekę mię­dzysz­kolną, która odbę­dzie się 14.05.2015 r. od godziny 17.30 do 20.30 w auli szkolnej.

Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK