Na dwo­rze upał, atmos­ferę waka­cji już czuć w powie­trzu. A u nas na ostat­niej pró­bie Chóru… KARAOKE