Rok szkolny 2020/2021 jest rokiem wyjąt­kowo nie­ty­po­wym i trud­nym. Wyda­rze­nia zwią­zane z wpro­wa­dze­niem ogra­ni­czeń covi­do­wych w poprzed­nim roku, dały nam moż­li­wość przy­go­to­wa­nia się do róż­nych „nie­spo­dzia­nek pan­de­micz­nych” i bły­ska­wicz­nego reago­wa­nia na nie w obec­nym cza­sie. Z entu­zja­zmem i pełni nadziei roz­po­czę­li­śmy wrze­śniowe zaję­cia. Zdą­ży­li­śmy jesz­cze wspól­nie „popik­ni­ko­wać” i wypra­wić „Dzień Nauczy­ciela” (z zacho­wa­niem wszel­kich środ­ków bez­pie­czeń­stwa), a tu – od końca paź­dzier­nika — trzeba było prze­sta­wić się na zdalny tryb funk­cjo­no­wa­nia szkoły. Wcze­śniej­sze szko­le­nia nauczy­cieli w posłu­gi­wa­niu się apli­ka­cją TEAMS, pozwo­liły na szyb­kie przej­ście do formy lek­cji online, a szkolne zaple­cze lap­to­powe umoż­li­wiło wszyst­kim uczniom uczest­nic­two w takich lek­cjach. Także przed­mioty muzyczne są regu­lar­nie reali­zo­wane przy pomocy nowo­cze­snych technologii.

Ze zro­zu­mia­łych wzglę­dów prze­pa­dły bez­pow­rot­nie nasze plany arty­styczne doty­czące publicz­nych wystę­pów, wyjaz­dów czy udziału w kon­kur­sach muzycz­nych. Jed­nak uro­czy­sto­ści szkolne, kla­sowe (także te z udzia­łem muzyki) były regu­lar­nie reali­zo­wane przez uczniów i nauczy­cieli zgod­nie z przy­ję­tym wcze­śniej harmonogramem.

11 listo­pada we wszyst­kich kla­sach, pod­czas zajęć online, zgod­nymi kla­so­wymi chó­rami odśpie­wa­li­śmy „Jesz­cze Pol­ska nie zgi­nęła” – (chyba pierw­sze masowe wyko­na­nie hymnu przez Inter­net przez szkolną spo­łecz­ność J ).

30 listo­pada w kla­sach odbyły się onli­nowe „Andrzejki” – wosk lał się obfi­cie, a wróż­bom i prze­wi­dy­wa­niom rychłego zakoń­cze­nia pan­de­mii nie było końca.

6 grud­nia przy­szedł czas na „Miko­łajki”. Trudno jest wrę­czać pre­zenty drogą elek­tro­niczną, ale prze­cież można dać komuś w upo­minku pio­senkę, wiersz, minia­turę for­te­pia­nową czy gitarową.

Na Święta Bożego Naro­dze­nia Szkolny Samo­rząd przy­go­to­wał życze­nia (w wer­sji fil­mo­wej) dla całego Grona Peda­go­gicz­nego i wszyst­kich pra­cow­ni­ków Szkoły. Rada Rodzi­ców także włą­czyła się do trendu świą­tecz­nego, śląc piękne życze­nia w for­mie do słu­cha­nia i oglądania.

Dwa tygo­dnie ferii śmi­gnęły jak z bicza trzasł J i oto już na 14 lutego poja­wiły się na stro­nach LIBRUSA walen­tyn­kowe kartki mul­ti­me­dialne przy­go­to­wane na tę oka­zję przez uczniów.

Widać, że życie Szkoły toczy się inten­syw­nie i obfi­tuje w różne wyda­rze­nia, choć się prze­nie­śli­śmy do Inter­netu.  Wielka w tym zasługa naszych Wycho­waw­ców, Pani Peda­gog, Pana Psy­cho­loga, Nauczy­cieli przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych i muzycz­nych, Samo­rządu Uczniow­skiego (pod wodzą swego Opie­kuna), Rady Rodzi­ców i, oczy­wi­ście, naszych wspa­nia­łych UCZNIÓW – bez ich udziału i zaan­ga­żo­wa­nia naj­pięk­niej­sze plany czy pomy­sły tra­fi­łyby do lamusa i prze­pa­dły tam na zawsze.

Z dumą można powie­dzieć, że jako spo­łecz­ność Szkoły Chó­ral­nej, zda­li­śmy bar­dzo trudny egza­min, jaki przy­go­to­wała dla nas pandemia.

Szkoła to nie tylko lek­cje, próby i zaję­cia indy­wi­du­alne. W cza­sie, kiedy ucznio­wie reali­zo­wali swe obo­wiązki edu­ka­cyjne z domu, w budynku szkoły i tere­nie przy­szkol­nym roz­po­częły się zna­czące prace remon­towo – moder­ni­za­cyjne. Zostało odno­wio­nych               i poma­lo­wa­nych kilka sal lek­cyj­nych, w szkole zain­sta­lo­wano nowy sys­tem wen­ty­la­cyjny, roz­po­częto także prze­bu­dowę szkol­nej sto­łówki. Nie zda­rzają się nam prze­stoje i chwile bło­giego „nic nie­ro­bie­nia” J Szkoła jest w cią­głym ruchu i w sta­nie cią­głych pozy­tyw­nych zmian.

Od dnia 18 stycz­nia do szkoły powró­cili ucznio­wie klas I – III  na zaję­cia sta­cjo­narne. Wszyst­kie zaję­cia dla nich odby­wają się już w tym try­bie. Nauczy­ciele, pro­wa­dzący zaję­cia w tych kla­sach, zostali zaszcze­pieni prze­ciwko Covid-19, a więk­szość nauczy­cieli w naszej szkole zostało pod­da­nych testom na obec­ność prze­ciw­ciał. Przy­go­to­wani i zabez­pie­czeni wkra­czamy w drugi semestr nauki.

Z chó­ral­nymi życze­niami zdro­wia – Dyrek­cja PSChJK