W dniach 14–15 listo­pada w Łódz­kim Domu Kul­tury odbył się XVIII Łódzki Festi­wal Chó­ralny Can­tio Lodzien­sis.
Jury w składzie:

 • prof. Dariusz Dyczew­ski Aka­de­mia Sztuki w Szcze­ci­nie, ZG PZChiO (przewodniczący)
 • prof. Mariusz Koń­czal (Aka­de­mia Muzyczna w Bydgoszczy)
 • prof. Anna Domań­ska (Aka­de­mia Muzyczna w Łodzi)
 • prof. Sła­wo­mir Kaczo­row­ski (Aka­de­mia Muzyczna w Łodzi)
 • sekr. Jan Kon­dra­to­wicz PZChiO Oddział w Łodzi

W kate­go­rii chó­rów dzie­cię­cych szkół muzycz­nych I stop­nia kon­ku­ro­wały ze sobą cztery zespoły.
Po wysłu­cha­niu pro­gra­mów arty­stycz­nych chó­rów bio­rą­cych udział w Festi­walu Jury posta­no­wiło przy­znać nastę­pu­jące nagrody:

 • II miej­sce
  Chór Dzie­cięcy CANZONETTA PSM I st. nr 2 im. F. Cho­pina w War­sza­wie
  dyry­gent– Elż­bieta Siczek
 • II miej­sce
  Chór Dzie­cięcy PSM I st. nr 1 im. Oskara Kol­berga w War­sza­wie
  dyry­gent — Mag­da­lena Trzaskowska
 • III miej­sce
  Chór Dzie­cięcy KUKUŁECZKI Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego w Pozna­niu
  dyry­gent — Kinga Kotlarek
 • III miej­sce
  Chór dzie­cięcy Zespołu Szkół Muzycz­nych im. S. Moniuszki w Łodzi
  dyry­gent — Kamil Chałupnik

Chór Dzie­cięcy Kuku­łeczki wyko­nał nastę­pu­jące utwory:
“Roz­ko­łysz pie­śnią świat”  Wło­dzi­mie­rza Kor­cza
“Kogu­tek” Ireny Pfe­if­fer
oraz
“Sesere eeye” , pio­senkę ludową pocho­dzącą z wysp w cie­śni­nie Tor­resa w pół­noc­nej Australii.

Ser­deczne gra­tu­la­cje dla lau­re­atów konkursu!