Agata Derda — uczen­nica VIII klasy naszej szkoły, w sobotę 12. marca, zdo­była I miej­sce w kate­go­rii klas gim­na­zjal­nych na Mię­dzysz­kol­nym Kon­kur­sie Pio­senki Poetyc­kiej w Pozna­niu (orga­ni­zo­wa­nym przez gim­na­zjum nr. 20). Agata zaśpie­wała pio­senkę pt: “Poeci nie zja­wiają się przy­pad­kiem” z reper­tu­aru Edyty Gep­pert. Współ­twórcą suk­cesu Agaty był akom­pa­niu­jący na for­te­pia­nie Pan Cze­sław Łyn­sza.  Agata na co dzień uczy się w naszej szkole śpiewu w kla­sie dr Alek­san­dry Kamińskiej-Rykowskiej. Gra­tu­lu­jemy!

IMG_0234