Zakoń­czył się cało­roczny szkolny kon­kurs pt. „NAJŁADNIEJSZA GAZETKA KLASOWA”.
Nagrody zostały ufun­do­wane ze skła­dek uczniów na dzia­łal­ność Samo­rządu Uczniow­skiego.
Zwy­cięz­com gratulujemy.

Klasa IV Sala nr 27 Klasa V Sala nr 25 Klasa VI Sala nr 7 Klasa VII Sala nr 8 Klasa VIII Sala nr 6 Klasa IX Sala nr 22
PAŹDZIERNIK 13.5 22 23 23 28 29,5
LISTOPAD 22 25 29,5 24,5 26 30,5
GRUDZIEŃ 25,5 25,5 24,5 30 23 26
STYCZEŃ 18 18,5 18,5 26 18 28
LUTY 22 26 23,5 27 18,5 25
MARZEC 24,5 9,5 25,5 21 31,5 30
KWIECIEŃ 20 11.5 24 29,5 23,5 25,5
MAJ 18 20 24 27 14,5 23,5
CZERWIEC 23 17,5 14 28 17 33
SUMA PUNKTÓW 186,5 175,5 206,5 236 200 251

Wyniki

I miej­sce : nagroda 250 zł. dla klasy IX
II miej­sce: nagroda 100 zł. dla klasy VII
III miej­sce: słodka nie­spo­dzianka dla klasy VI

Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK