Jak co roku w naszej szkole odbył się w grud­niu kon­kurs na naj­ład­niej­szy wie­niec adwen­towy i szopkę betle­jem­ską, doty­czący dwóch grup wie­ko­wych: klasy I-III oraz klasy IV-IX.
Dnia 22 grud­nia 2017r. nastą­piło roz­strzy­gnie­cie kon­kur­sów.
W skład jury wcho­dziły: pani dyrek­tor Joanna Macie­jow­ska, Anna Gajew­ska, Anna Gło­wacka, Aneta Nowak — Łoś

W kon­kur­sie na naj­ład­niej­szy wie­niec adwen­towy nagrody otrzy­mali:

–klasy I-III miej­sce
1. Gabriela Jana­sek kl.2
2. Agata Bart­ko­wiak kl.3 ex. Zofia Komi­sar­czyk kl.1
3. Maria Ręga­łek kl.3 ex Mag­da­lena Fraj­tag kl.3

- klasy IV-IX miej­sce
1. Maria Pater­czyk kl.6
2. Julia Puk kl.6 ex Zuzanna i Pola Rybac­kie kl.6 i 1
3. Ignacy i Mela­nia Szy­my­ślik kl.3 i 7

W kon­kur­sie na naj­ład­niej­szą szopkę betle­jem­ską nagrody otrzy­mały:

– klasy I-III miej­sce
1. Patry­cja Grzą­śle­wicz kl.3 ex Oli­wia Woź­niak kl.3
2. Gabriela Adam­czyk kl.3
3. Wero­nika Wie­czo­rek kl.2 ex Karo­lina Patrzy­kont kl.3

- klasy IVIX wyróż­niono dwie uczen­nice, które wzięły udział Emi­lię Błasz­czyk i Ana­sta­zję Sta­ro­stę z klasy 5

Drob­nym upo­min­kiem nagro­dzono także pozo­sta­łych uczniów, któ­rzy wzięli udział w kon­kur­sach:
– Lenę Żół­tow­ską kl.1
– Emi­lię Kwa­śnik kl.2
– Kaję Kasiń­ską kl.2
– Alek­san­drę i Jana Szy­mura kl. 3 i 6

Wszyst­kim ser­decz­nie gratulujemy.