…A W KOWALSKIEJ ZAGRODZIE dzieci — poznały zwy­czaje jakie od dawna panują w kowal­skiej zagrodzie,

–  zja­dły „słodką nie­spo­dziankę”- wypiek z kowal­skiej kuchni,

–  oglądały pracę kowala,

–  poma­gały przy codzien­nym obrządku gospo­dar­skim (kar­mie­nie zwierząt, dojenie),

-  jeź­dziły bryczką,

-  poznały zwierzęta w zagro­dzie (króliki, kozy, krowy, owce),

-  spędziły „chwile z tra­dy­cjami” (pokaz przędzenia wełny, wyra­bia­nie masła i sera),

– zja­dły kieł­ba­ski samo­dziel­nie upie­czone na ognisku,

-  bawiły się zabaw­kami pradziadków.