W dniach 3–7.09.2015r. wśród uczniów kl. IV-IX zostało prze­pro­wa­dzone gło­so­wa­nie na Opie­kuna Samo­rządu Uczniow­skiego. Łącz­nie zgło­szono 8 kan­dy­da­tów.
Ważny głos oddało 117 osób.

Wyniki:

p. Rado­sław Atras 62 głosy (53%)
p. Agata Moskal 40 gło­sów (34%)
Pozo­stali kan­dy­daci uzy­skali łącz­nie 15 gło­sów (13%)

Komi­sja licząca głosy:
Mał­go­rzata Ciem­nie­jew­ska
Zuzanna Cze­kała
Bar­tło­miej Fali­szew­ski
Marta Kur­kow­ska
Wik­to­ria Nowak

Opie­ku­nem Samo­rządu Uczniow­skiego został ponow­nie wybrany p. Rado­sław Atras roz­po­czy­na­jąc siódmą kaden­cję na tym stanowisku.