Wybory Opie­kuna Samo­rządu Uczniow­skiego PSChJK

W dniach 05–07.09.2016r. wśród uczniów kl. IV-IX zostało prze­pro­wa­dzone gło­so­wa­nie na Opie­kuna Samo­rządu Uczniow­skiego. Łącz­nie zgło­szono 8 kandydatów.

Ważny głos oddały 124 osoby.

Wyniki:

p. Rado­sław Atras 76 gło­sów (61%)
p. Mag­da­lena Bie­law­ska 23 gło­sów (18%)
p. Agata Moskal 15 gło­sów (12%)
Pozo­stali kan­dy­daci uzy­skali łącz­nie 25 gło­sów (9%)

Komi­sja licząca głosy:
Zuzanna Cze­kała
Bar­tło­miej Fali­szew­ski
Paweł Wój­cik
Pau­lina Brzozowska

Opie­ku­nem Samo­rządu Uczniow­skiego został ponow­nie wybrany
p. Rado­sław Atras roz­po­czy­na­jąc ósmą kaden­cję na tym stanowisku.

Spra­woz­da­nie z wybo­rów do Rady Samo­rządu Uczniowskiego

W dniu 21.09.2016r. odbyły się wybory do nowej Rady Samo­rządu Uczniow­skiego w roku szkol­nym 2016/2017.
Repre­zen­tanci poszcze­gól­nych klas otrzy­mali nastę­pu­jącą ilość głosów:

Klasa IV

 • Fra­nek Stę­sik 62 głosy
 • Tomasz Lubka 29 głosów
 • Mary­sia Szulc 62 głosy
 • Ange­lika Wal­kow­ska 58 głosów

Klasa V

 • Jan Szy­mura 80 głosów
 • Tymo­te­usz Jabłoń­ski 20 głosów
 • Maria Pater­czyk 54 głosy
 • Zofia Gutow­ska 55głosów

Klasa VI

 • Paweł Wój­cik 79 głosów
 • Jan Sydor 42 głosy
 • Pau­lina Brzo­zow­ska 71 głosów

Klasa VII

 • Wik­to­ria Wal­kow­ska 57 głosów
 • Nata­lia Dylew­ska 33 głosy
 • Mate­usz Mala­now­ski 43 głosy
 • Ame­lia Gałka 63 głosy

Klasa VIII

 • Aleks Konieczny 55 głosów
 • Julia Kawicka 50 głosów

Klasa IX

 • Zuzanna Cze­kała 82 głosy
 • Wik­to­ria Woj­ty­nek 25 głosów
 • Wik­to­ria Nowak 31 głosów
 • Bar­tło­miej Fali­szew­ski 83 głosy

Do Rady Samo­rządu Uczniow­skiego 2015–2016 zostali wybrani:

Fra­nek Stę­sik
Mary­sia Szulc
Jan Szy­mura
Zofia Gutow­ska
Paweł Wój­cik
Pau­lina Brzo­zow­ska
Wik­to­ria Wal­kow­ska
Ame­lia Gałka
Aleks Konieczny
Zuzanna Cze­kała
Bar­tło­miej Faliszewski

Ser­decz­nie gratulujemy !!!