Spra­woz­da­nie z wybo­rów do Rady Samo­rządu Uczniow­skiego
W dniach 8–11.09.2015r. odbyły się wybory do nowej Rady Samo­rządu Uczniow­skiego w roku szkol­nym 2015/2016.
Repre­zen­tanci poszcze­gól­nych klas otrzy­mali nastę­pu­jącą ilość głosów:

Klasa IV

Zofia Gutow­ska 53 głosy
Zuzanna Rybacka 61 gło­sów
Tymo­te­usz Jabłoń­ski 26 gło­sów
Jan Szy­mura 80 głosów

Klasa V

Jan Jab­kow­ski 38 gło­sów
Jan Sydor 64 gło­sów
Paweł Wój­cik 71 gło­sów
Wero­nika Sze­lą­gow­ska 43 głosy

Klasa VI

Mate­usz Mala­now­ski 17 gło­sów
Józef Bie­gań­ski 98 gło­sów
Wik­to­ria Wal­kow­ska 56 gło­sów
Zuzanna Kuśnie­rek 58 głosów

Klasa VII

Julia Poręb­ska 42 głosy
Klau­dia Trzy­biń­ska 71 gło­sów
Rado­sław Suchan 45 gło­sów
Filip Prze­kota 68 głosów

Klasa VIII

Zuzanna Cze­kała 99 gło­sów
Bar­tło­miej Fali­szew­ski 99 gło­sów
Jerzy Sta­chow­ski 31 głosów

Klasa IX

San­dra Andrzej­czak 95 gło­sów
Zuzanna Dymek 44 głosy
Wero­nika Ludwi­czak 86 głosów

Do Rady Samo­rządu Uczniow­skiego 2014–2015 zostali wybrani:
San­dra Andrzej­czak
Józef Bie­gań­ski
Zuzanna Cze­kała
Bar­tło­miej Fali­szew­ski
Zuzanna Kuśnie­rek
Wero­nika Ludwi­czak
Filip Prze­kota
Zuzanna Rybacka
Jan Sydor
Jan Szy­mura
Klau­dia Trzy­biń­ska
Paweł Wójcik

Ser­decz­nie gratulujemy !!!