4.06.2022 po mszy świę­tej w poznań­skiej Farze, trzy chóry wyko­nały wspól­nie „Woka­lizę” Jacka Sykul­skiego. Ukra­iń­scy goście zawi­tali do Pozna­nia. Nie­zwy­kła jest ta wizyta i to nie tylko z powo­dów arty­stycz­nych, ale z całego kon­tek­stu sytu­acji w jakiej zna­lazł się ich kraj.
Od pierw­szych chwil ich pobytu udało się prze­pro­wa­dzić wspólną próbę do „Woka­lizy” Jacka Sykul­skiego, utworu dedy­ko­wa­nego wszyst­kim dzie­cię­cym ofia­rom w Ukrainie.
Wyko­naw­cami są:
Chór Dziew­częcy „Vognik”
Chór Chło­pięcy „Dzvinochok”
Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego
Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego