Dnia 21.03.2023 r. Samo­rząd Uczniow­ski wspól­nie z Radą Rodzi­ców zor­ga­ni­zo­wał w naszej szkole Dzień samo­rząd­no­ści. Od godziny 8 roz­po­czął się cha­ry­ta­tywny kier­masz, na któ­rym można było kupić prze­pyszne ciastka, cia­steczka, babeczki i inne przy­smaki upie­czone przez rodzi­ców i uczniów.

Dzięki wspar­ciu wszyst­kich ofia­ro­daw­ców udało nam się zebrać 1150 zł.

Kwota ta została prze­ka­zana na konto Hospi­cjum Palium w Poznaniu.

Tego dnia ucznio­wie zamiast ple­ca­ków przy­szli do szkoły z wia­drami, waliz­kami, wor­kami, podusz­kami i innymi cudami, gdzie zapa­ko­wane były ich książki.