Dziś mia­ły­śmy przy­jem­ność wystą­pić na “Wigi­lii dla Smo­le­nia”. Wyda­rze­nie zostało zor­ga­ni­zo­wane przez STOWARZYSZENIE ZOSTAŃ GWIAZDĄ KABARETU we współ­pracy z Cari­tas Poznań , poznań­skimi gastro­no­mi­kami i restau­ra­cjami: Pie­ro­żek i Kom­po­cik Pół­wiej­ska 26 , Mamma Ita­liana , Amici Mei.
„Wigi­lia ze Smo­le­niem” przy pomniku, na skwe­rze ul. Rybaki i Strza­łowa, roz­po­częła się o godzi­nie 12:00, od tra­dy­cyj­nego dzie­le­nia się opłat­kiem, po któ­rym nastą­pił nasz występ.
Choć pogoda iście zimowa, dały­śmy z sie­bie wszystko. Auto­rem sce­na­riu­sza i reży­se­rii wyda­rze­nia jest Krzysz­tof Desz­czyń­ski, któ­remu ser­decz­nie dzię­ku­jemy za zaproszenie!
Wyda­rze­nie nie prze­szło bez echa w mediach. Rela­cję z wyda­rze­nia można zoba­czyć m.in. w TVP ( w tle sły­chać nasz występ) i na one­cie:
https://poznan.tvp.pl/57518738/wigilia-ze-smoleniem-dla-potrzebujacych?fbclid=IwAR32lvoQAQoa0gwWwSKWXXe9DtiBvhf0hAfpJjny8T7nEtbkr96uPXKwhmE
https://www.onet.pl/informacje/codziennypoznanpl/w-poznaniu-odbyla-sie-wigilia-ze-smoleniem/9q2jlll,30bc1058?fbclid=IwAR0eDRhy6v_m5WNEJqD10d3BOGswF36Hvp14z3fL0NSvPuVyQYdySlszKe0