17 paź­dzier­nika 2022 odbyły się w naszej szkole warsz­taty “Moniuszko dla naj­młod­szych” . Młody pia­ni­sta i kom­po­zy­tor p. Jerzy Owczarz jest auto­rem zbioru utwo­rów dla mło­dych pia­ni­stów. W bar­dzo łatwym ukła­dzie na for­te­pian opra­co­wał pie­śni Sta­ni­sława Moniuszki . Rów­no­le­gły zbiór pie­śni jest także przy­go­to­wany dla mło­dych skrzyp­ków. Wszyst­kie utwory prze­wi­dziane są dla uczniów naj­młod­szych klas. Kom­po­zy­tor przed­sta­wiał , pro­mo­wał i oma­wiał swój pro­jekt. Jego kom­po­zy­cje można odna­leźć w inter­ne­cie : Dol­no­ślą­skie Salony Muzyczne, Jerzy Owczarz “Moniuszko dla naj­młod­szych”.
W warsz­ta­tach brali też udział ucznio­wie klasy IV. Kom­po­zy­cje p. Jerzego Owcza­rza będą sta­no­wić ele­ment reper­tu­arowy dla uczniów naszej szkoły.