Klasa pierw­sza brała udział w warsz­ta­tach mul­ti­me­dial­nych „Kodo­wa­nie Code Karts”. Już od początku zajęć każdy uczeń pra­co­wał z wła­snym table­tem, przy pomocy apli­ka­cji poznał pod­sta­wowe zna­cze­nie pro­gra­mo­wa­nia i kodo­wa­nia w codzien­nym życiu. Samo­dziel­nie pro­gra­mo­wał drogę samo­chodu. Na zakoń­cze­nie dzieci wcie­liły się w rolę uczest­nika „Table­tur­nieju” i spraw­dziły, co nowego zapa­mię­tały pod­czas spo­tka­nia z Panem Tabletem.