14 lutego obcho­dzi­li­śmy Dzień Zako­cha­nych czyli popu­larne „Walen­tynki”. W tym dniu zwy­cza­jem jest wysy­ła­nie listów zawie­ra­ją­cych miło­sne wyzna­nia lub zwy­kłe wyrazy sym­pa­tii i przy­jaźni. Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK uru­cho­mił akcję „Poczta Walen­tyn­kowa”. Każdy, kto chciał prze­ka­zać kartkę walen­tyn­kową lub upo­mi­nek swo­jej sym­pa­tii, mógł je zosta­wić w spe­cjal­nej skrzynce. Przed­sta­wi­ciele Samo­rządu roz­dali walen­tynki zain­te­re­so­wa­nym uczniom.

W czwar­tek 24.02.2017r. ucznio­wie klas 4–9 bawili się na szkol­nej dys­ko­tece kar­na­wa­ło­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej w auli naszej szkoły. Nie zabra­kło także poczę­stunku ser­wo­wa­nego w dys­ko­te­ko­wym barze. Wszy­scy ucznio­wie wspa­niale bawili się we wspól­nym towa­rzy­stwie i przy dobrej muzyce. Szkoda, że ten wyjąt­kowy wie­czór tak szybko upłynął.