To już V edy­cja festi­walu, który od 2014 roku zachwyca dziew­częcą muzyką chó­ralną miesz­kań­ców Pozna­nia. W latach poprzed­nich gościł w naj­lep­szych salach kon­cer­to­wych, na uli­cach mia­sta, szko­łach i kościo­łach zespoły z Pol­ski, Węgier, Ukra­iny, Chor­wa­cji, Rumu­nii, czy Serbii.Pandemia i wojna za naszą wschod­nią gra­nicą spo­wo­do­wały, że na jakiś czas orga­ni­za­to­rzy musieli zre­zy­gno­wać z mię­dzy­na­ro­do­wej for­muły Tril­lme Festi­val. Nie zre­zy­gno­wali jed­nak z pięk­nej idei festi­wa­lo­wej i w roku bie­żą­cym, jak co dwa lata, będzie można usły­szeć prza kolejny muzykę chó­ralną w wyjąt­ko­wym wykonaniu.
W tego­rocz­nej edy­cji Tril­lme Festi­val wzięły udział: Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, zespół wokalny ALLA FINE, Chór Dziew­częcy Małe SKOWRONKI, Chór Dziew­częcy SKOWRONECZKI i gospo­dy­nie wyda­rze­nia Chór Dziew­częcy SKOWRONKI.
Zespoły Szkoły Chó­ral­nej popro­wa­dziła Domi­nika Nakielna, przy for­te­pia­nie zasiadł Cze­sław Łynsza.
Zachę­camy do zapo­zna­nia się z nagra­niami festiwalowymi: