W przeded­niu 227. Rocz­nicy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3. Maja spo­łecz­ność szkolna uczest­ni­czyła w uro­czy­stym apelu poświę­co­nym temu histo­rycz­nemu wyda­rze­niu. W for­mie spek­ta­klu słowno – muzycz­nego ucznio­wie zapre­zen­to­wali naj­waż­niej­sze fakty zwią­zane z powsta­niem donio­słego, dru­giego po Kon­sty­tu­cji Sta­nów Zjed­no­czo­nych, doku­mentu oraz jego zna­cze­nie dla pań­stwo­wo­ści pol­skiej. Cało­ści dopeł­niły oko­licz­no­ściowe pie­śni w wyko­na­niu szkol­nych chó­rów i zespo­łów oraz występ soli­sty – Pawła Wój­cika (for­te­pian) z klasy pani Kata­rzyny Kujawy. Pod­nio­sły cha­rak­ter uro­czy­sto­ści pod­kre­ślił udział pocztu sztan­da­ro­wego PSChJK. Podzię­ko­wa­nia skła­damy wszyst­kim peda­go­gom, któ­rzy włą­czyli się w przy­go­to­wa­nie uro­czy­sto­ści, w tym pani Ewie Jaskółce, koor­dy­nu­ją­cej prace zespołu.