Po raz pierw­szy w histo­rii Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego nasz poczet sztan­da­rowy repre­zen­to­wał szkołę pod­czas mszy oraz brał udział w Mło­dzie­żo­wej Para­dzie. 3 maja 2018 r. W towa­rzy­stwie Ochot­ni­czego Repre­zen­ta­cyj­nego Oddziału Uła­nów Mia­sta Pozna­nia, pro­wa­dzeni przez Orkie­strę Mia­sta Pozna­nia przy MPK, prze­szli­śmy ul. Pade­rew­skiego na Plac Wolności.

Tam, w obec­no­ści kom­pa­nii hono­ro­wych Woj­ska Pol­skiego, Poli­cji, Pań­stwo­wej Straży Pożar­nej, Służby Wię­zien­nej i Związku Har­cer­stwa Pol­skiego, o godzi­nie 12:00 roz­po­częły się główne uro­czy­sto­ści. Hymn pań­stwowy ode­grała Orkie­stra Repre­zen­ta­cyjna Sił Powietrz­nych pod dyrek­cją majora Pawła Joksa.

Po uro­czy­stym pod­nie­sie­niu flagi pań­stwo­wej, odczy­tana została pre­am­buła do Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Wyda­rze­nia na Placu Wol­no­ści zakoń­czył pokaz musz­try parad­nej. W dro­dze powrot­nej do szkoły roz­po­znał naszą szkołę absol­went. Cała dele­ga­cja była dumna z uczest­nic­twa w tak waż­nym święcie.