W ramach tour­nee bożo­na­ro­dze­nio­wego po Lin­bur­gii (Holan­dia) Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej zwie­dził i kon­cer­to­wał w Mastricht, Val­ken­burg i Aachen. W pią­tek 11 grud­nia został przy­jęty przez biskupa Roer­mond Frantza Wirtza. Jego Eks­ce­len­cja wyrzu­cił zachwyt sło­wami:
”… Dziś otwo­rzyło się niebo i usły­sza­łem chóry aniel­skie. Nie wie­dzia­łem jed­nak, że anioły śpie­wają po pol­sku…“
Czy to nie naj­lep­sza recen­zja dzi­siej­szego występu?