Sztan­dar jest jed­nym z naj­waż­niej­szych sym­boli szkoły. Składa się z płata, drzewca i głowicy.

Pła­tem sztan­daru jest tka­nina o wymia­rach 100 na 110 cm koloru czer­wo­nego po stro­nie głów­nej i nie­bie­skiego po stro­nie odwrot­nej, obszyta obu­stron­nie wzdłuż obwodu srebrną taśmą. Trzy kra­wę­dzie płata sztan­daru (poza kra­wę­dzią prze­wi­dzianą do moco­wa­nia na drzewcu) obszyte są srebrną frędzlą dłu­go­ści 5 cm. Wszyst­kie hafty wyko­nane są ręcz­nie spe­cjalną nicią, zwaną szychem.

Główna strona płata, czyli awers, nawią­zuje do sym­bo­liki naszej Ojczy­zny. W jego cen­tral­nej czę­ści znaj­duje się godło pań­stwowe, wize­ru­nek orła bia­łego. Roz­po­starte skrzy­dła orła sym­bo­li­zują dąże­nie do naj­wyż­szego lotu i goto­wość do poko­ny­wa­nia wszel­kich trud­no­ści. Orzeł jest hafto­wany srebr­nym szy­chem, zaś jego korona, dziób i szpony zło­tym szychem.

Awers sztandaru (fot. R. Szymański)

Awers sztan­daru (fot. R. Szymański)

Na odwrot­nej stro­nie płata sztan­daru, na rewer­sie, umiesz­czone jest logo szkoły, nawią­zu­jące do tego, co w naszej szkole jest ważne — śpiewu chó­ral­nego. Są tu trzy roz­śpie­wane twa­rze uczniów i uczen­nic. Koli­ście dookoła logo wyha­fto­wana została nazwa: Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego. Logo i nazwa szkoły są hafto­wane srebr­nym szychem.

Rewers sztandaru (fot. R. Szymański)

Rewers sztan­daru (fot. R. Szymański)

Drzewce wyko­nane z jasnego toczo­nego drewna o dłu­go­ści 230 cm jest dwu­dzielne, łączone meta­lową tuleją i zakoń­czone gło­wicą. Gło­wicę sztan­daru sta­nowi wize­ru­nek orła, umiesz­czony na pod­sta­wie w kształ­cie kuli.

Sztan­dar szkoły jest dla całej jej spo­łecz­no­ści sym­bo­lem Pol­ski i Narodu, Małej Ojczy­zny, miejsc bli­skich uczniom. Od tej chwili będzie łączył uczniów PSChJK obec­nych z tymi, któ­rzy do niej przy­będą za kilka czy kil­ka­na­ście lat. Rangę sztan­daru pod­nio­sła cere­mo­nia jego poświę­ce­nia.
Szkoła wystę­puje ze sztan­da­rem pod­czas naj­waż­niej­szych wyda­rzeń szkol­nych: roz­po­czę­cie i zakoń­cze­nie roku szkol­nego, poże­gna­nie absol­wen­tów, Święto Patrona, święta naro­dowe oraz inne uro­czy­ste apele.

Nie­zwy­kły honor i wyróż­nie­nie spo­tyka osoby, które wcho­dzą w skład pocztu sztan­da­ro­wego. Są to ucznio­wie osią­ga­jący dobre i bar­dzo dobre wyniki w nauce oraz wyróż­nia­jący się odpo­wied­nią postawą etyczną i kul­turą oso­bi­stą. Uro­czy­sto­ści z udzia­łem sztan­daru wyma­gają zacho­wa­nia powagi, a prze­cho­wy­wa­nie, trans­port i przy­go­to­wa­nie sztan­daru do pre­zen­ta­cji, wła­ści­wych postaw jego posza­no­wa­nia. Sztan­dar powinno się ota­czać czcią i odda­wać należne mu honory.

Poczet sztandarowy PSChJK (fot. R. Szymański)

Poczet sztan­da­rowy PSChJK (fot. R. Szymański)

Szcze­góły doty­czące udziału sztan­daru w uro­czy­sto­ściach oraz zacho­wa­nie pocztu sztan­da­ro­wego w róż­nych sytu­acjach zawarte są w doku­men­cie uchwa­lo­nym przez Radę Peda­go­giczną 20 paź­dzier­nika 2017 r. pt.: Cere­mo­niał szkolny z udzia­łem pocztu sztandarowego.

Sztan­dar i insy­gnia pocztu sztan­da­ro­wego będą prze­cho­wy­wane w zamknię­tej gablo­cie obok wej­ścia do sekre­ta­riatu szkoły i gabi­ne­tów dyrekcji.


Hymn Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego

„Zgod­nym chó­rem, bra­cia” — L. Spohr
Zgod­nym chó­rem, bra­cia, pieśń nie­siemy wam,
tę co z serca wie­dzie do rado­ści bram.
Niech ze wszyst­kich stron zabrzmi pie­śni ton,
niech ze wszyst­kich stron zabrzmi pie­śni ton.
Kto chce tu po pracy mile spę­dzić czas,
nie­chaj zgod­nym chó­rem śpiewa z nami wraz.
Nie­chaj brzmi jak dzwon naszej pie­śni ton
nie­chaj brzmi jak dzwon naszej pie­śni ton.