Dnia 21 marca 2016r. w auli naszej szkoły odbył się kon­kurs „Mam talent” wpro­wa­dza­jący uczniów w wio­senną aurę. W kon­kur­sie udział wzięło 8 zespo­łów z klas 4–7, któ­rzy zapre­zen­to­wali swoje umie­jęt­no­ści przed licz­nie zgro­ma­dzoną publicz­no­ścią uczniów, nauczy­cieli i pra­cow­ni­ków naszej szkoły.
W jury zasia­dło trzech nauczy­cieli: pani Anna Gło­wacka, pan Euge­niusz Zdań­ski, pan Adrian Olszew­ski oraz uczen­nica z kl. VIII Wik­to­ria Nowak.
Uczest­nicy zapre­zen­to­wali uroz­ma­icony reper­tuar.
Zdo­byw­czy­nią głów­nej nagrody została uczen­nica kl. IV Ame­lia Perzyń­ska, która zachwy­ciła jury wyko­na­niem pio­senki „Kolo­rowy wiatr”.
Dru­gie miej­sce zajął zna­ko­mity zespół The Batha, w któ­rym zagrali ucznio­wie kl. VI: Józef Bie­gań­ski, Mate­usz Mala­now­ski i Rado­sław Rada­je­wicz. Ucznio­wie zagrali utwór „ Seven Nation Army”.
Trze­cie miej­sce zdo­była uczen­nica klasy V Nicol Rich­ter, która zaśpie­wała pio­senkę „Skinny love”.
Wyróż­nie­nie otrzy­mały uczen­nice: Nicol Rich­ter i Julia Prządka za wyko­naną pio­senkę „Vance Joy”.
Orga­ni­za­to­rem kon­kursu była Rada Samo­rządu Uczniow­skiego PSChJK.
Nagrody zostały ufun­do­wane ze skła­dek na dzia­łal­ność SU.

Zwy­cięz­com gratulujemy !