Punk­tem kul­mi­na­cyj­nym Dnia samo­rząd­no­ści był szkolny kon­kurs Mam Talent. Kolejna edy­cja cie­szyła się wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem uczniów. Co tam się działo ❤!! Tańce, śpiewy, recy­ta­cje, nasi ucznio­wie poka­zali prze­różne talenty, a wszystko przy wspa­nia­łym wspar­ciu nie­oce­nio­nej publicz­no­ści. Całość została zor­ga­ni­zo­wana przez Samo­rząd Uczniow­ski i Radę Rodzi­ców.  Pięk­nie dziękujemy ♥️