Dnia 27.03.2019 r. Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK zor­ga­ni­zo­wał kolejną, szkolną edy­cje  kon­kursu  Mam Talent, w któ­rym udział wzięło aż 15 zespo­łów i soli­stów. Wszy­scy pięk­nie zaśpie­wali, zatań­czyli oraz zagrali.

Do zdo­by­cia były cztery nagrody:  I, IIIII stop­nia oraz nagroda publiczności.

W jury zasiedli:

  • Pan Euge­niusz Zdański
  • Pani Renata Sikorska
  • Pani Kata­rzyna Kuzara
  • Pani Erika Zhyga
  • Paweł Wój­cik (przed­sta­wi­ciel SU)

I miej­sce zdo­była Nicola Rich­ter z klasy VIII za piękne zaśpie­waną pio­senką „Read all about it” Emeli Sande.

Na II miej­scu zna­la­zła się Maya Hentschel-Walszewska z V klasy, która wyko­nała utwór Lady Gagi – „Always remem­ber us”.

III miej­sce zdo­była Kor­ne­lia Sikor­ska z II klasy, która wyko­nała taniec do muzyki bel­gij­skiego chóru żeń­skiego Scala & Kolacny Bro­thers –Creep.

Nagrodę publicz­no­ści zdo­był uczeń VII klasy– Paweł Tom­czak. Zaśpie­wał pio­senkę Michała Szczy­gła „Nic tu po mnie”.

Wszy­scy zgro­ma­dzeni w naszej szkol­nej auli wspa­niale się bawili.

Wrę­czone nagrody zostały ufun­do­wane ze skła­dek uczniów na dzia­łal­ność Samo­rządu Uczniow­skiego PSChJK.

Wszyst­kim uczest­ni­kom gratulujemy !!!