Dnia 30 wrze­śnia w PSChJK odbyły się obchody Dnia Chło­paka. W ramach tego święta prze­pro­wa­dzony został ple­bi­scyt na naj­sym­pa­tycz­niej­szego chło­paka w naszej szkole (klasy IV-IX). Na podium sta­nęli chłopcy, któ­rzy zdo­byli naj­wię­cej gło­sów. Zwy­cięzcy otrzy­mali cie­kawe nagrody ufun­do­wane przez Samo­rząd Uczniowski.

Wyniki ple­bi­scytu:
Miej­sce 1– Filip Jan­kow­ski kl. VIII
Miej­sce 2– Hubert Mrocz­kie­wicz kl. XI
Miej­sce 3– Jan Szy­mura kl. IV

Komi­sja licząca głosy:
Zuzanna Cze­kała
Wero­nika Ludwi­czak
Klau­dia Trzybińska

Zwy­cięzcą gratulujemy.