Dnia 30.09.2016r. w PSChJK odbyły się obchody Dnia Chłopca. Z tej oka­zji ucznio­wie obda­ro­wani zostali słod­kimi nie­spo­dzian­kami. Dzień wcze­śniej 29 wrze­śnia prze­pro­wa­dzono gło­so­wa­nie wśród dziew­cząt na naj­sym­pa­tycz­niej­szego chłopca w szkole.

Wyniki ple­bi­scytu:

miej­sce I – Filip Jankowski

miej­sce II – Józef Biegański

miej­sce III – Fran­ci­szek Stęsik

Zwy­cięzcy otrzy­mali nagrody ufun­do­wane przez Samo­rząd Uczniowski.

Ser­decz­nie gratulujemy !