„Radość pod choinkę”

Od dnia 03.12.2015r. do 17.XII 2015 r. roz­po­czy­namy w PSChJK akcję „Radość pod cho­inkę”. Ucznio­wie pro­szeni są o przy­no­sze­nie sło­dy­czy, dłu­go­ter­mi­no­wych pro­duk­tów spo­żyw­czych, przy­bo­rów szkol­nych, gier, zaba­wek, ubrań… Zostaną one prze­ka­zane oso­bom potrze­bu­ją­cym. Ser­decz­nie zachę­camy i zapra­szamy do włą­cze­nia się w akcję.

Szkolny kon­kurs na naj­ład­niej­szy wie­niec adwen­towy i szopkę betlejemską.

  1. Wie­niec adwen­towy lub szopka betle­jem­ska powinny być wyko­nane przez uczniów (dopusz­czalne jest zaku­pie­nie samego wieńca lub szopki zaś deko­ra­cja powinna być wyko­nana własnoręcznie).
  2. Ucznio­wie mogą wyko­nać prace indy­wi­du­al­nie lub w zespo­łach 2–3 oso­bo­wych. W kla­sach I-III zespół może liczyć 4–5 osób.
  3. Prace uczniów mogą być wyko­nane w domu lub w szkole w cza­sie trwa­nia zajęć edukacyjnych.
  4. Kon­kurs trwa od 10.12.2015 r. do 17.12.2015 r. Roz­strzy­gnię­cie i poda­nie wyni­ków nastąpi w póź­niej­szym terminie.
  5. Prze­wi­dziane są nagrody za zaję­cie pierw­szego, dru­giego i trze­ciego miejsca.

Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK