Miło nam poin­for­mo­wać, że uczeń klasy VI – Ignacy Kuź­niew­ski, weź­mie udział w finale Woje­wódz­kiego Kon­kursu Mate­ma­tycz­nego dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych.
W eta­pie rejo­no­wym Ignacy uzy­skał impo­nu­jący wynik 98 % moż­li­wych do uzy­ska­nia punk­tów!
Ignacy dosko­nali swe mate­ma­tyczne umie­jęt­no­ści pod kie­run­kiem p. Jolanty Stra­wiń­skiej – Augu­sty­niak. Już dzi­siaj gra­tu­lu­jemy wspa­nia­łego wyniku i trzy­mamy kciuki za finał!