Miło nam poin­for­mo­wać, że uczen­nica klasy 6. Ali­cja Woź­nica została Mistrzem Orto­gra­fii!
9. edy­cja Mię­dzysz­kol­nego Kon­kursu o Tytuł Mistrza Orto­gra­fii orga­ni­zo­wa­nego przez Gim­na­zjum i Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Matki Jadwigi Borzęc­kiej Zgro­ma­dze­nia Sióstr Zma­tr­wy­chw­sta­nia Pań­skiego w Pozna­niu zgro­ma­dziła 57. uczest­ni­ków z klas szó­stych poznań­skich szkół pod­sta­wo­wych. Hono­rowy patro­nat nad kon­kur­sem objęli: Dyrek­tor Insty­tutu Filo­lo­gii Pol­skiej UAM — prof. dr hab. K. Try­buś, Redak­tor Naczelny Kato­lic­kiego Radia EMAUS – ks. M. K. Kubiak oraz Prze­ło­żona Pro­win­cji Poznań­skiej Sióstr Zmar­twych­wsta­nek – s. E. M. Bud­nik CR. Dzie­wię­cioro uczest­ni­ków napi­sało pierw­sze dyk­tando bez­błęd­nie! W dru­giej dogrywce star­to­wały trzy osoby, spo­śród któ­rych wyło­niono laureatów…Brawo Ali­cjo!
http://www.gloszp.pl/szkola-i-wyzsze-uczelnie/448-ix-miedzyszkolny-konkurs-o-tytul-mistrza-ortografii-9–02-2016