Bar­dzo miło jest nam poin­for­mo­wać, że uczen­nica klasy VI PSChJK — ALICJA MACIEJEWSKA zakwa­li­fi­ko­wała się do fina­ło­wego etapu Woje­wódz­kiego Kon­kursu Języka Pol­skiego dla uczniów szkół podstawowych.

W przy­go­to­wa­niach do zma­gań z języ­kiem pol­skim uczen­nicę przy­go­to­wy­wały: p. Agata Moskal, p. Ewa Jaskółka i p. Zofia Trzeciak.

Ali­cji gra­tu­lu­jemy i życzymy powo­dze­nia w fina­ło­wym eta­pie kon­kursu, który odbę­dzie się 31 marca.