Wyróż­nie­nia uzy­skane w kon­kur­sie Samo­rządu Uczniow­skiego na pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dialną “Śpiew i nauka w PSChJK”.