W pią­tek 9.02.2018 r. Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK wraz z przed­sta­wi­cie­lami wszyst­kich klas prze­pro­wa­dził loso­wa­nie  państw na Dzień Euro­pej­ski. Celem przy­go­to­wy­wa­nej imprezy jest przy­bli­że­nie uczniom tema­tyki zwią­za­nej z Unią Euro­pej­ską, a także poprzez dobrą zabawę lep­sze pozna­nia państw nale­żą­cych do Unii Europejskiej .

W tym roku chcemy mocno zaak­cen­to­wać ele­ment muzyczny. Poszcze­gólne klasy zapre­zen­tują wybrane  pań­stwo, które przy­pa­dło im w dro­dze loso­wa­nia. I tak:

  • kl.1 — Polska
  • kl.2 — Niemcy
  • kl.3 — Grecja
  • kl.4 — Wielka Brytania
  • kl.5 –Irlan­dia
  • kl.6 — Włochy
  • kl.7 — Hiszpania
  • kl.8 — Węgry
  • kl.9 – Francja

Zapra­szamy uczniów, nauczy­cieli i rodzi­ców do wspól­nego przy­go­to­wa­nia tego wydarzenia.

Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK