Mimo pan­de­mii, cią­głych przerw w pracy, lock­dow­nów, kwa­ran­tann, obostrzeń, doty­czą­cych chó­rów szkol­nych, udało się dopro­wa­dzić do kon­certu, pod­czas któ­rego zaśpie­wał Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego pod dyrek­cją Laury Stie­ler — Bile­wicz oraz zespół absol­wen­tek tejże szkoły — Alla Fine, pro­wa­dzony przez Laurę Stie­ler — Bile­wicz oraz Domi­nikę Nakielną.  Artystki wypeł­niły świą­ty­nię Ojców Kar­me­li­tów śpie­wem oraz swoją mło­dzień­czą ener­gią, która udzie­liła się licz­nie przy­by­łej publicz­no­ści. Zapra­szamy do obej­rze­nia foto­re­la­cji z wydarzenia.
Zdję­cia: Mag­da­lena Kasperczak