Nie­mal przez cały rok szkolny od paź­dzier­nika 2018r.  do czerwca 2019r. odby­wał się szkolny kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lek­cyjną. Głów­nymi kry­te­riami oceny były:

  • gazetka (tema­tyka, aktu­al­ność, oryginalność),
  • ogólna este­tyka klasy (czy­stość, ozdoby, rośliny).

Ocena gaze­tek

klasa paź­dzier­nik listo­pad gru­dzień sty­czeń luty marzec kwie­cień maj czer­wiec wynik
IV 20 22 28 21 18 13 - 32 25 181
V 22 28 21 23 25 18 - 13 27 175
VI 25 18 26 8 26 25 - 34 28 190
VII 25 26 23 10 14 18 - 13 10 139
VIII 24 17 25 9 25,5 16 - 14 11 141,5
IX 25 24,5 33 22 18 27 - 16 25 190,5

 

Wyniki

I miej­sce : nagroda 300 zł  dla klasy IX

II miej­sce: nagroda 200 zł dla klasy VI

III miej­sce: nagroda 100 zł dla klasy IV

Nagrody zostały ufun­do­wane ze skła­dek uczniów na dzia­łal­ność Samo­rządu Uczniowskiego.

Zwy­cięz­com gratulujemy.

Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK