Przed świę­tami wiel­ka­noc­nymi dzieci w świe­tlicy deko­ro­wały pisanki róż­nymi tech­ni­kami.
Ucznio­wie klasy I deko­ro­wali pisanki tech­niką Mar­bling.
Pozo­stali ucznio­wie samo­dziel­nie wybie­rali mate­riały i spo­soby deko­ro­wa­nia pisanek.