Miło nam poin­for­mo­wać, że Dzi­siaj W DZIEŃ URODZIN JERZEGO KURCZEWSKIEGO, Zespół ALLA FINE (w skład któ­rego wcho­dzą nasze chó­rzystki z 8 i 9 klasy) pod dyrek­cją Laury Stie­ler i Łuka­sza Matu­sika, zdo­był PIERWSZE MIEJSCE ex aequo wraz z Chó­rem Dziew­czę­cym Szkoły Kate­dral­nej “Para­diso” dyr. Ewa Doma­gała na 7. Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Pie­śni Maryj­nej “Maryi Matce”.

A poza tym, zdo­był WYRÓŻNIENIE za naj­lep­sze wyko­na­nie utworu o tema­tyce Maryj­nej, a Pani Laura Stie­ler została wyróż­niona dyplo­mem dla NAJLEPSZEGO DYRYGENTA. Pierw­szy występ i same laury :D