Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że uczen­nice klasy IV – Pola Reisner i Ame­lia Perzyń­ska – zdo­były 5. miej­sce w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie z języka angiel­skiego „Pin­gwin”. Uczen­nice otrzy­mały Dyplomy Wyróż­nie­nia i nagrody książ­kowe, a wszy­scy uczest­nicy kon­kursu z klas IV-VI zostali nagro­dzeni Dyplo­mami Uzna­nia.
Gra­tu­lu­jemy i życzymy dal­szych sukcesów!