Jeden grosz zna­czy nie­wiele,
ale góra gro­sza jest naj­więk­sza na świecie.

W dniach od 24 listo­pada do 4 grud­nia na tere­nie PSChJK Samo­rząd Uczniow­ski prze­pro­wa­dzi zbiórkę monet.

Celem akcji „Góra Gro­sza” jest zebra­nie fun­du­szy na pomoc dzie­ciom wycho­wu­ją­cym się poza wła­sną rodziną.

Każdy grosz się liczy!
Włącz się do akcji!