Sek­cja przed­mio­tów ogól­no­mu­zycz­nych rok szkolny 2021/2022

kie­row­nik: Jan Lehmann

 1. Gło­wacka Anna    ryt­mika, zespół rytmiczny
 2. Gru­dziń­ska Marta    kształ­ce­nie słu­chu, audy­cje muzyczne
 3. Hop­pel Donata    emi­sja głosu, dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktor­skiej, śpiew solowy
 4. Kuzara Kata­rzyna    audy­cje muzyczne, lite­ra­tura muzyczna
 5. Leh­mann Jan    kształ­ce­nie słu­chu, zasady muzyki z ele­men­tami edy­cji nut
 6. Leh­mann Patryk    chór, zespół wokalny
 7. Micha­lak Anna    zespół wokalny, chór, Chór Dzie­cięcy PSChJK Kukułeczki/Chór Dziew­częcy PSChJK – asy­stent chóru
 8. Lewan­dow­ski Piotr    zespół wokalny
 9. Macie­jow­ska Joanna    audy­cje muzyczne
 10. Matu­sik Łukasz    zespół wokalny, chór, Chór Dziew­częcy PSChJK – asy­stent chóru
 11. Matwiej­czyk — Zim­mer Ewa    kształ­ce­nie słu­chu, audy­cje muzyczne
 12. Stieler-Bilewicz Laura    zespół wokalny, Chór Dziew­częcy PSChJK/Absolwentek
 13. Sza­bla Joanna    emi­sja głosu, dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej
 14. Szy­mań­ska Eliza    zespół wokalny, Chór Dzie­cięcy PSChJK Kuku­łeczki /Chór Dziew­czecy PSChJK – asy­stent chóru
 15. Zdań­ski Euge­niusz    emi­sja głosu, pod­stawy dyry­go­wa­nia chóralnego