Sek­cja przed­mio­tów ogól­no­mu­zycz­nych rok szkolny 2022/2023

kie­row­nik: Jan Lehmann

 1. Gło­wacka Anna    ryt­mika, zespół rytmiczny
 2. Gru­dziń­ska Marta    kształ­ce­nie słu­chu, audy­cje muzyczne
 3. Hop­pel Donata    emi­sja głosu, dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktor­skiej, śpiew solowy
 4. Kuzara Kata­rzyna    audy­cje muzyczne, lite­ra­tura muzyczna
 5. Kwiat­kow­ska Maria   chór, zespół wokalny, Chór Dziew­częcy PSChJK
 6. Leh­mann Jan    kształ­ce­nie słu­chu, zasady muzyki z ele­men­tami edy­cji nut
 7. Leh­mann Patryk    chór, zespół wokalny
 8. Lewan­dow­ski Piotr    zespół wokalny
 9. Micha­lak Anna    zespół wokalny, chór, Chór Dziew­częcy PSChJK
 10. Nakielna Domi­nika   Chór Absolwentek
 11. Pietraszko-Berlin Hanna    chór, Chór Dzie­cięcy Kukułeczki
 12. Podlewska-Dmowska Jolanta    emi­sja głosu, dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej
 13. Stieler-Bilewicz Laura    zespół wokalny, Chór Absolwentek
 14. Sza­bla Joanna    emi­sja głosu, dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej
 15. Szy­mań­ska Eliza    zespół wokalny
 16. Zdań­ski Euge­niusz    emi­sja głosu