Skład Samo­rządu Uczniow­skiego w 2021/2022

Rada Samo­rządu Uczniow­skiego PSChJK
w roku szkol­nym 2021/2022

 

Zarząd:

Prze­wod­ni­cząca Maya Hent­schel Wal­szew­ska kl. VIII
Zastępca prze­wod­ni­czą­cego –  Mate­usz Kur­kow­ski kl. VIII
Skarb­nik – Mate­usz Kur­kow­ski kl. VIII
Zastępca skarb­nika – Alex Buruzs kl. VI
Sekre­tarz – Ada Cheł­stow­ska kl. VIII

 

Człon­ko­wie :

  • Jagoda Kra­śniew­ska kl. IV
  •  Karo­lina Sobiech kl. IV
  • Oli­wia Wechta kl. V
  • Lena Żół­tow­ska kl. V
  • Agnieszka Piwo­war­czyk kl. VI
  • Agata Bart­ko­wiak kl. VII
  • Liliana Komo­row­ska kl. VII

 

Opie­kun Samo­rządu Uczniow­skiego
Rado­sław Atrasplan_pracy_samorzadu_uczniowskiego