Skład Samo­rządu Uczniow­skiego w 2018/2019

Rada Samo­rządu Uczniow­skiego PSChJK w roku szkol­nym 2020/2021

 

Zarząd:
Prze­wod­ni­cząca:
Bianka Gaw­lak – kl.VIII
Zastępca prze­wod­ni­czą­cego: Zofia Peder­sen – kl. VIII
Skarb­nik: Szy­mon Janicki – kl. VII
Zastępca skarb­nika: Zofia Peder­sen – kl. VIII
Sekre­tarz: Ali­cja Fech­ner – kl. VII

Człon­ko­wie:
Alek­san­dra Szy­mura kl. IV
 Krzysz­tof Michal­ski kl. IV
Jakub Nowicki kl. V
Jan Konieczny kl. V
Iga Spy­chała kl. VI
Ryszard Przy­cho­dzeń kl. VI
Jan Szy­mura kl. VII

Opie­kun Samo­rządu Uczniow­skiego
Rado­sław Atras

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PSChJK ROK SZKOLNY 2018/2019

TEMATYKA RODZAJ IMPREZY
WRZESIEŃ
inau­gu­ra­cja roku szkolnego powi­ta­nie uczniów, rodzi­ców, nauczycieli
wybory opie­kuna Samo­rządu Uczniowskiego gło­so­wa­nie
wybory do Rady Samo­rządu Uczniow­skiego 2015/2016 gło­so­wa­nie
szkolne obchody Dnia Chłopca ple­bi­scyt wśród dziew­cząt na naj­sym­pa­tycz­niej­szego chłopca, przy­go­to­wa­nie przez uczen­nice życzeń dla swo­ich kolegów
słodki ponie­dzia­łek, wolontariat Wybrana klasa raz w mie­siącu sprze­daje słod­kie wypieki, z któ­rych dochód prze­zna­czony jest na potrzeby wybra­nego domu dziecka. Lista domów i potrzeb znaj­duje się na stro­nie domydziecka.org
PAŹDZIERNIK
kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lekcyjną kon­kurs
Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej, paso­wa­nie pierw­szo­kla­si­stów na uczniów PSChJK. przed­sta­wie­nie słowno-muzyczne w wyko­na­niu uczniów, zamiesz­cze­nie życzeń oko­licz­no­ścio­wych na gazetce szkolnej
chwile zadumy nad gro­bami bli­skich, wspo­mnie­nie pole­głych żołnierzy porząd­ko­wa­nie grobów
LISTOPAD
Święto Nie­pod­le­gło­ści uro­czy­sty apel
Dzień Patrona Szkoły apel oko­licz­no­ściowy
kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lekcyjną kon­kurs
zbiórka nowych plu­sza­ków, arty­ku­łów szkol­nych i pla­stycz­nych w ramach DNIA PLUSZOWEGO MISIA. Akcję orga­ni­zuje Fun­da­cja Mam Marze­nie. Wszyst­kie rze­czy zostaną prze­ka­zane małym pacjen­tom poznań­skich szpitali wolon­ta­riat, zbiórka rzeczy
akcja „Góra grosza” zbiórka pie­nię­dzy dla pod­opiecz­nych Fun­da­cji Mam Marzenie
orga­ni­za­cja dys­ko­teki andrzejkowej dys­ko­teka
GRUDZIEŃ
miko­łajki spo­tka­nia klasowe
kon­kurs na naj­ład­niej­szy wie­niec adwen­towy i szopkę betlejemską kon­kurs na wyko­na­nie wień­ców adwen­to­wych i szo­pek betle­jem­skich oraz ich prezentacja
kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lekcyjną kon­kurs
jasełka spo­tka­nia wigilijne
STYCZEŃ
kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lekcyjną kon­kurs
Dzień Babci, Dzień Dziadka uro­czy­sto­ści klasowe
LUTY
walen­tynki przy­go­to­wa­nie skrzynki na kartki walen­tyn­kowe,
dorę­cza­nie kore­spon­den­cji walen­tyn­ko­wej przez „szkol­nych listonoszy”
paso­wa­nie na czy­tel­nika uczniów klasy I przy­ję­cie pierw­szo­kla­si­stów do grona czy­tel­ni­ków biblio­teki szkolnej
kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lekcyjną kon­kurs
Dys­ko­teka dla kl. IV-IX oraz balik klas I-III dys­ko­teka, balik
MARZEC
Dzień Kobiet wyko­na­nie gazetki, przy­go­to­wa­nie życzeń przez chłop­ców, apel okolicznościowy
kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lekcyjną kon­kurs
Szkolny Dzień Wiosny Dzień Mło­dego Europejczyka
akcja „Wiel­ka­nocna radość” wolon­ta­riat, zbie­ra­nie darów
KWIECIEŃ
kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lekcyjną kon­kurs
kon­kurs na naj­cie­kaw­szą i naj­więk­szą kartkę świąteczną ogło­sze­nie kon­kursu, przed­sta­wie­nie regu­la­minu, roz­strzy­gnię­cie konkursu
obchody rocz­nicy Kon­sty­tu­cji 3 Maja uro­czy­sty apel
MAJ
kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lekcyjną kon­kurs
Dzień Matki i Ojca uro­czy­sto­ści klasowe
CZERWIEC
Dzień Dziecka kon­kurs
kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lek­cyjną — finał roz­grywki spor­towe, dys­ko­teka lub imprezy klasowe
zakoń­cze­nie zajęć dydaktyczno-wychowawczych apel, roz­da­nie świadectw

Pro­gram imprez będzie przez cały rok szkolny wzbo­ga­cany pro­po­zy­cjami wycho­waw­ców klas, Samo­rządu Uczniow­skiego i Rady Rodzi­ców. Ter­miny uro­czy­sto­ści i wyda­rzeń szkol­nych mogą ulec zmianie.