Skład Samo­rządu Uczniow­skiego w 2022/2023

Rada Samo­rządu Uczniow­skiego PSChJK
w roku szkol­nym 2022/2023

 

Zarząd:

Prze­wod­ni­cząca Karo­lina Patrzy­kont kl. VIII
Zastępca prze­wod­ni­czą­cego – Agata Bart­ko­wiak kl. VIII
Skarb­nik – Nikola Juru­kowa kl. V
Sekre­tarz – Gabriela Jana­sek kl. VII

Człon­ko­wie :

  • Bruno Bie­gań­ski kl. IV
  • Laura Przy­byl­ska kl. IV
  • Jagoda Kra­śniew­ska kl. V
  • Dorota Paw­li­kow­ska kl. VI
  • Lena Żół­tow­ska kl. VI
  • Kaja Kasiń­ska kl. VII

Opie­kun Samo­rządu Uczniow­skiego
Rado­sław Atras

PlanPracySU2022-2023