Rada Rodzi­ców w roku szkol­nym 2021/2022

Prze­wod­ni­cząca: Agnieszka Piń­kow­ska
Kon­takt z prze­wod­ni­czącą jest moż­liwy przez dzien­nik elektroniczny.

Zastępca: Komo­row­ska Monika

Skarb­niczka: Elż­bieta Burzyńska

Numer Konta: 69 1020 4027 0000 1102 1194 3331

Ramowy plan dzia­łań RR PSChJK w roku szkol­nym 2021/2022

Zada­nie Ter­min Osoba odpo­wie­dzialna
Wybór Rad Klasowych wrze­sień wycho­wawcy
I zebra­nie Rady Rodzi­ców, wybór prezydium wrze­sień Rada Rodzi­ców
Opi­nio­wa­nie Szkol­nego Pro­gramu Wycho­waw­czo Profilaktycznego wrze­sień Prze­wod­ni­czšca w imie­niu RR
Pik­nik Szkolny wrze­sień Prze­wod­ni­czšca w imie­niu RR
Zakup kloc­ków kon­struk­cyj­nych dla świe­tlicy i pierw­szej klasy wrze­sień Prze­wod­ni­czšca w imie­niu RR
Przy­go­to­wa­nie upo­min­ków dla Nauczy­cieli z oka­zji Dnia Edukacji paŸździernik Rada Rodzi­ców
Zebra­nie Rady Chóru Dziew­czę­cego — uczestnictwo paźŸdziernik Prze­wod­ni­czšca w imie­niu RR
II zebra­nie Rady Rodziców listo­pad Rada Rodzi­ców
Andrzejki klasy 1–3 listo­pad Trójki Kla­sowe
Miko­łajki, nie­spo­dzianka Rady Rodziców gru­dzień Rada Rodzi­ców
Kla­sowe Spo­tka­nia Wigilijne gru­dzień Trójki Kla­sowe
Akcja 1% na szkołę gru­dzień Rada Rodzi­ców
Dzień babci i dziadka, uroczystoœci klasowe sty­czeń Trójki Kla­sowe
Bal Kur­czew­skiego sty­czeń Rada Rodzi­ców
Dzień kobiet marzec Trójki Kla­sowe
III Zebra­nie Rady Rodziców marzec Rada Rodzi­ców
Decy­zje dofi­nan­so­wa­nia wycieczek marzec/kwiecień/maj Rada Rodzi­ców
Dzień Rodziny, uroczystoœci klasowe maj Trójki Kla­sowe
Dzień Dziecka, nie­spo­dzianka Rady Rodziców czer­wiec Rada Rodzi­ców
Przy­go­to­wa­nie upo­min­ków dla wyróż­nio­nych uczniów czer­wiec Rada Rodzi­ców