O nas

Jeste­śmy bez­płatną szkołą publiczną reali­zu­jącą pro­gram naucza­nia przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych zgod­nie z wytycz­nymi MEiN. Obok tych zajęć  pro­wa­dzimy lek­cje muzyczne:  śpiew, gra­nie na instru­men­tach (for­te­pian, gitara, flet, klar­net, obój, sak­so­fon, per­ku­sja), taniec (w ramach zespo­łów ryt­micz­nych) oraz przed­mioty teatralne – dyk­cję, inter­pre­ta­cję, zaję­cia sce­niczne. Nasi ucznio­wie biorą udział w warsz­ta­tach chó­ral­nych, muzy­kują w zespo­łach kame­ral­nych, biorą udział w kon­cer­tach i nagra­niach w Pol­sce i poza gra­ni­cami kraju. Szkoła pro­wa­dzi kształ­ce­nie w try­bie ośmio­let­nim i jed­no­zmia­no­wym, w kame­ral­nych, dobrze zgra­nych ze sobą kla­sach. Świe­tlica szkolna funk­cjo­nuje codzien­nie od godziny 7.00 do 17.00 nie tylko świad­cząc opiekę, lecz także pro­wa­dząc zaję­cia pla­styczne i poma­ga­jąc w przy­go­to­wa­niu zadań domo­wych. Szkoła zapew­nia sma­ko­wite cie­płe posiłki    w szkol­nej sto­łówce, cie­kawe i odkryw­cze lek­cje w pra­cow­niach przed­mio­to­wych (biologiczno-chemicznej, infor­ma­tycz­nej, języ­ko­wej), wycieczki po naszym mie­ście oraz wyjazdy dla bar­dziej wytraw­nych tury­stów, dys­ko­teki, kon­kursy i inne imprezy arty­styczne.  O wysoki poziom naucza­nia dba zna­ko­mi­cie przy­go­to­wana kadra peda­go­giczna, w sze­re­gach któ­rej mamy także nauczy­cieli liceum nr VIII. Od lat nasi ucznio­wie uzy­skują bar­dzo pozy­tywne wyniki z egza­mi­nów ósmo­kla­si­sty i zasi­lają sze­regi uczniów reno­mo­wa­nych poznań­skich liceów. To szkoła dla tych, któ­rzy kochają muzykę, śpiew, występy; dla tych któ­rzy lubią gdy dzieje się wokół nich dużo cie­ka­wych rze­czy; dla tych któ­rzy chcą coś waż­nego i istot­nego robić potem w swym doro­słym życiu.

PRZYJDŹ    ZAŚPIEWAJ    ZOSTAŃ :)