Kadra kie­row­ni­cza w roku 2023/2024

 1. Krzysz­tof Wój­cik — dyrektor
 2. Euge­niusz Zdań­ski — wicedyrektor
 3. Jolanta Stra­wiń­ska-Augustyniak — wicedyrektor
 4. Jan Leh­mann — kie­row­nik sek­cji przed­mio­tów ogólnomuzycznych
 5. Renata Sikor­ska — kie­row­nik sek­cji instrumentalnej

Kadra w roku 2023/2024

 1. Wój­cik Krzysz­tof — historia
 2. Strawińska-Augustyniak Jolanta — mate­ma­tyka, infor­ma­tyka, technika
 3. Zdań­ski Euge­niusz — emi­sja głosu
 4. Atras Rado­sław — reli­gia, WDŻ
 5. Cier­niak Anna — geografia
 6. Cho­rą­ży­czew­ska Danuta — chemia
 7. Galas Adam — wycho­wa­nie fizyczne, zaję­cia z wychowawcą
 8. Gło­wacka Anna — ryt­mika, for­te­pian, zespół rytmiczny
 9. Gre­fling Marek — historia
 10. Gru­dziń­ska Marta — kształ­ce­nie słu­chu, audy­cje muzyczne, zaję­cia z wychowawcą
 11. Hop­pel Donata — emi­sja głosu, dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej
 12. Janus Zofia — naucza­nie wcze­snosz­kolne, plastyka
 13. Jaskółka Ewa — nauczy­ciel bibliotekarz
 14. Kaczor Leszek — trąbka
 15. Koło­dziej­czak Albert — perkusja
 16. Kujawa Kata­rzyna — fortepian
 17. Kukla Ewa — fortepian
 18. Kuzara Kata­rzyna -  język angiel­ski, audy­cje muzyczne, fortepian
 19. Leh­mann Jan — kształ­ce­nie słu­chu, zasady muzyki
 20. Leh­mann Patryk — chór, zespół wokalny
 21. Lewan­dow­ski Piotr — zespół wokalny
 22. Łyn­sza Cze­sław — fortepian
 23. Macie­jew­ski Janusz — psy­cho­log, etyka
 24. Macie­jow­ska Joanna — fortepian
 25. Macie­jew­ska Mag­da­lena — peda­gog specjalny
 26. Majda  Jakub -  klarnet
 27. Micha­lak Anna — zespół wokalny, Chór Dziew­częcy PSChJK
 28. Michal­ska Wisenna — język polski
 29. Miecz­kow­ska Emi­lia — flet
 30. Nakielna Domi­nika — zespoły wokalne
 31. Nowak-Łoś Aneta — wycho­wawca świetlicy
 32. Olszew­ski Adrian — fortepian
 33. Podlewska-Dmowska Jolanta — emi­sja głosu, dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej
 34. Pogho­syan  Anna — rytmika
 35. Plu­ciń­ska Maria — obój
 36. Pużak Pau­lina — język angielski
 37. Rada­jew­ska Julia — flet
 38. Radzi­szew­ska Alek­san­dra– język polski
 39. Sane­luta Kata­rzyna — wycho­wawca świetlicy
 40. Sikor­ska Renata — fortepian
 41. Skó­rzew­ska Olga– język angielski
 42. Sta­nek Miro­sława — naucza­nie wczesnoszkolne
 43. Szmyt Monika — peda­gog szkolny, nauczy­ciel naucza­nia początkowego
 44. Szy­mań­ska Eliza — emi­sja głosu
 45. Tuszyń­ska Mariola — mate­ma­tyka, infor­ma­tyka, technika
 46. Twar­dow­ska Joanna -  język niemiecki
 47. Wasie­lew­ska Kata­rzyna — biologia
 48. Winiar­ski Woj­ciech — gitara
 49. Wol­niak Wie­sława — informatyka
 50. Zerek Monika — naucza­nie wcze­snosz­kolne, logopedia
 51. Zdań­ski Euge­niusz — emi­sja głosu

Inspek­tor Ochrony Danych Oso­bo­wych:
Pani Beata Rychła   -  iod2_oswiata@um.poznan.pl
tel.  61 878 49 06
ul. Cegiel­skiego 1, 61–862 Poznań

Godziny kon­sul­ta­cji w roku 2023/2024

godziny_konsultacji_nauczycieli_2023_2024