Kadra kie­row­ni­cza w roku 2022/2023

 1. Krzysz­tof Wój­cik — dyrektor
 2. Euge­niusz Zdań­ski — wicedyrektor
 3. Jolanta Stra­wiń­ska-Augustyniak — wicedyrektor
 4. Jan Leh­mann — kie­row­nik sek­cji przed­mio­tów ogólnomuzycznych
 5. Joanna Macie­jow­ska — kie­row­nik sek­cji instrumentalnej

Kadra w roku 2022/2023

 1. Wój­cik Krzysz­tof — historia
 2. Strawińska-Augustyniak Jolanta — mate­ma­tyka, infor­ma­tyka, technika
 3. Zdań­ski Euge­niusz — emi­sja głosu
 4. Atras Rado­sław — reli­gia, WDŻ
 5. Bronz-Wójcik Anna — niemiecki
 6. Charko Anna — peda­gog specjalny
 7. Cier­niak Anna — geografia
 8. Cho­rą­ży­czew­ska Danuta — chemia
 9. Dybow­ska Micha­lina — fortepian
 10. Gajew­ska Anna — wycho­wawca świetlicy
 11. Galas Adam — wycho­wa­nie fizyczne, zaję­cia z wychowawcą
 12. Gło­wacka Anna — ryt­mika, for­te­pian, zespół rytmiczny
 13. Gre­fling Marek — historia
 14. Gru­dziń­ska Marta — kształ­ce­nie słu­chu, audy­cje muzyczne, zaję­cia z wychowawcą
 15. Hein­ry­chow­ski Sła­wo­mir — klar­net, saksofon
 16. Hop­pel Donata — emi­sja głosu, dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej
 17. Janus Zofia — naucza­nie wcze­snosz­kolne, plastyka
 18. Jaskółka Ewa — język polski
 19. Kaczor Leszek — trąbka
 20. Kin Danuta — język niemiecki
 21. Kra­śner Piotr — perkusja
 22. Kujawa Kata­rzyna — fortepian,
 23. Kukla Ewa — fortepian
 24. Kuzara Kata­rzyna -  język angiel­ski, audy­cje muzyczne, fortepian
 25. Leh­mann Jan — kształ­ce­nie słu­chu, zasady muzyki
 26. Leh­mann Patryk — chór, zespół wokalny
 27. Lewan­dow­ski Piotr — zespół wokalny
 28. Łyn­sza Cze­sław — fortepian
 29. Macie­jew­ski Janusz — psy­cho­log, etyka
 30. Micha­lak Anna — zespół wokalny, chór
 31. Michal­ska Wisenna — język polski
 32. Micha­lak Anna — chór, zespół wokalny
 33. Miecz­kow­ska Emi­lia — flet
 34. Nakielna Domi­nika — zespoły wokalne
 35. Nagrodzki Artur — gitara
 36. Nowak-Łoś Aneta — wycho­wawca świetlicy
 37. Nowicki Szy­mon — nauczy­ciel bibliotekarz
 38. Olszew­ski Adrian — fortepian
 39. Paw­lęty Elwira — edu­ka­cja dla bezpieczeństwa
 40. Pietraszko-Berlin Hanna — chóry kla­sowe, chór KUKUŁECZKI
 41. Plu­ciń­ska Maria — obój
 42. Pużak Pau­lina — język angielski
 43. Rada­jew­ska Julia — flet
 44. Renatę Sikor­ską - fortepian
 45. Sane­luta Kata­rzyna — wycho­wawca świetlicy
 46. Sikor­ska Renata — fortepian
 47. Sta­nek Miro­sława — naucza­nie wczesnoszkolne
 48. Stieler-Bilewicz Laura — zespół wokalny, Chór Dziew­częcy PSChJK
 49. Sza­bla Joanna — emi­sja głosu, dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej
 50. Szmyt Monika — peda­gog szkolny, nauczy­ciel naucza­nia początkowego
 51. Szy­mań­ska Eliza — emi­sja głosu
 52. Tuszyń­ska Mariola — mate­ma­tyka, infor­ma­tyka, technika
 53. Twar­dow­ska Joanna -  język niemiecki
 54. Wasie­lew­ska Kata­rzyna — biologia
 55. Winiar­ski Woj­ciech — gitara
 56. Wol­niak Wie­sława — informatyka
 57. Zerek Monika — naucza­nie wcze­snosz­kolne, logopedia

Inspek­tor Ochrony Danych Oso­bo­wych:
Pani Beata Rychła   -  iod2_oswiata@um.poznan.pl
tel.  61 878 49 06
ul. Cegiel­skiego 1, 61–862 Poznań