Kadra kie­row­ni­cza w roku 2022/2023

 1. Krzysz­tof Wój­cik — dyrektor
 2. Euge­niusz Zdań­ski — wicedyrektor
 3. Jolanta Stra­wiń­ska-Augustyniak — wicedyrektor
 4. Jan Leh­mann — kie­row­nik sek­cji przed­mio­tów ogólnomuzycznych
 5. Renata Sikor­ska — kie­row­nik sek­cji instrumentalnej

Kadra w roku 2022/2023

 1. Wój­cik Krzysz­tof — historia
 2. Strawińska-Augustyniak Jolanta — mate­ma­tyka, infor­ma­tyka, technika
 3. Zdań­ski Euge­niusz — emi­sja głosu
 4. Atras Rado­sław — reli­gia, WDŻ
 5. Bronz-Wójcik Anna — niemiecki
 6. Charko Anna — peda­gog specjalny
 7. Cier­niak Anna — geografia
 8. Cho­rą­ży­czew­ska Danuta — chemia
 9. Galas Adam — wycho­wa­nie fizyczne, zaję­cia z wychowawcą
 10. Gło­wacka Anna — ryt­mika, for­te­pian, zespół rytmiczny
 11. Gre­fling Marek — historia
 12. Gru­dziń­ska Marta — kształ­ce­nie słu­chu, audy­cje muzyczne, zaję­cia z wychowawcą
 13. Hein­ry­chow­ski Sła­wo­mir — klar­net, saksofon
 14. Hop­pel Donata — emi­sja głosu, dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej
 15. Janus Zofia — naucza­nie wcze­snosz­kolne, plastyka
 16. Jaskółka Ewa — nauczy­ciel bibliotekarz
 17. Kaczor Leszek — trąbka
 18. Kin Danuta — język niemiecki
 19. Koza­necka Mar­tyna — wycho­wawca świetlicy
 20. Kra­śner Piotr — perkusja
 21. Kujawa Kata­rzyna — fortepian
 22. Kukla Ewa — fortepian
 23. Kuzara Kata­rzyna -  język angiel­ski, audy­cje muzyczne, fortepian
 24. Kwiat­kow­ska Maria — chór, zespół wokalny, Chór Dziew­częcy PSChJK
 25. Leh­mann Jan — kształ­ce­nie słu­chu, zasady muzyki
 26. Leh­mann Patryk — chór, zespół wokalny
 27. Lewan­dow­ski Piotr — zespół wokalny
 28. Łyn­sza Cze­sław — fortepian
 29. Macie­jew­ski Janusz — psy­cho­log, etyka
 30. Macie­jow­ska Joanna — fortepian
 31. Micha­lak Anna — zespół wokalny, Chór Dziew­częcy PSChJK
 32. Michal­ska Wisenna — język polski
 33. Miecz­kow­ska Emi­lia — flet
 34. Nagrodzki Artur — gitara
 35. Nakielna Domi­nika — zespoły wokalne
 36. Nagrodzki Artur — gitara
 37. Nowak-Łoś Aneta — wycho­wawca świetlicy
 38. Nowicki Szy­mon — nauczy­ciel bibliotekarz
 39. Olszew­ski Adrian — fortepian
 40. Podlewska-Dmowska Jolanta — emi­sja głosu, dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej
 41. Paw­lęty Elwira — edu­ka­cja dla bezpieczeństwa
 42. Pietraszko-Berlin Hanna — chóry kla­sowe, chór Kukułeczki
 43. Plu­ciń­ska Maria — obój
 44. Pużak Pau­lina — język angielski
 45. Rada­jew­ska Julia — flet
 46. Sane­luta Kata­rzyna — wycho­wawca świetlicy
 47. Sikor­ska Renata — fortepian
 48. Sta­nek Miro­sława — naucza­nie wczesnoszkolne
 49. Stieler-Bilewicz Laura — zespół wokalny, Chór Absolwentek
 50. Sza­bla Joanna — emi­sja głosu, dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej
 51. Szmyt Monika — peda­gog szkolny, nauczy­ciel naucza­nia początkowego
 52. Szy­mań­ska Eliza — emi­sja głosu
 53. Tuszyń­ska Mariola — mate­ma­tyka, infor­ma­tyka, technika
 54. Twar­dow­ska Joanna -  język niemiecki
 55. Wasie­lew­ska Kata­rzyna — biologia
 56. Winiar­ski Woj­ciech — gitara
 57. Wol­niak Wie­sława — informatyka
 58. Zerek Monika — naucza­nie wcze­snosz­kolne, logopedia
 59. Zdań­ski Euge­niusz — emi­sja głosu

Inspek­tor Ochrony Danych Oso­bo­wych:
Pani Beata Rychła   -  iod2_oswiata@um.poznan.pl
tel.  61 878 49 06
ul. Cegiel­skiego 1, 61–862 Poznań

Godziny kon­sul­ta­cji w roku 2022/2023

godziny_konsultacji_nauczycieli_2022_2023