Kadra kie­row­ni­cza w roku 2021/2022

 1. Krzysz­tof Wój­cik — dyrektor
 2. Euge­niusz Zdań­ski — wicedyrektor
 3. Jolanta Stra­wiń­ska-Augustyniak — wicedyrektor
 4. Jan Leh­mann — kie­row­nik sek­cji przed­mio­tów ogólnomuzycznych
 5. Joanna Macie­jow­ska — kie­row­nik sek­cji instrumentalnej

Kadra w roku 2021/2022

 1. Wój­cik Krzysz­tof — historia
 2. Strawińska-Augustyniak Jolanta — mate­ma­tyka, infor­ma­tyka, technika
 3. Zdań­ski Euge­niusz — emi­sja głosu
 4. Atras Rado­sław — reli­gia, WDŻ
 5. Cho­rą­ży­czew­ska Danuta — chemia
 6. Dzy­dzan Piotr — przy­roda, biologia
 7. Gajew­ska Anna — wycho­wawca świetlicy
 8. Galas Adam — wycho­wa­nie fizyczne, zaję­cia z wychowawcą
 9. Gło­wacka Anna — ryt­mika, for­te­pian, zespół rytmiczny
 10. Gre­fling Marek — historia
 11. Gru­dziń­ska Marta — kształ­ce­nie słu­chu, audy­cje muzyczne, zaję­cia z wychowawcą
 12. Hein­ry­chow­ski Sła­wo­mir — klar­net, saksofon
 13. Hop­pel Donata — emi­sja głosu, dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej
 14. Janus Zofia — naucza­nie wcze­snosz­kolne, plastyka
 15. Jaskółka Ewa — język polski
 16. Kanc­lerz Bożena –pedagog
 17. Kin Danuta — język niemiecki
 18. Kow­nacki Andrzej — perkusja
 19. Kujawa Kata­rzyna — fortepian,
 20. Kukla Ewa — fortepian
 21. Kusz Piotr — geografia
 22. Kuzara Kata­rzyna -  język angiel­ski, audy­cje muzyczne, fortepian
 23. Leh­mann Jan — kształ­ce­nie słu­chu, zasady muzyki
 24. Leh­mann Patryk — chór, zespół wokalny
 25. Lewan­dow­ski Piotr — zespół wokalny
 26. Łyn­sza Cze­sław — fortepian
 27. Macie­jew­ski Janusz — psy­cho­log, etyka
 28. Macie­jow­ska Joanna — fortepian
 29. Matu­sik Łukasz — zespół wokalny, Chór Dzie­cięcy “Kuku­łeczki”, chór, język angielski
 30. Micha­lak Anna — zespół wokalny, chór
 31. Michal­ska Wisenna — język polski
 32. Micha­lak Anna — chór, zespół wokalny
 33. Miecz­kow­ska Emi­lia — flet
 34. Nagrodzki Artur — gitara
 35. Nowak-Łoś Aneta — wycho­wawca świetlicy
 36. Nowicki Szy­mon — nauczy­ciel bibliotekarz
 37. Olszew­ski Adrian — fortepian
 38. Paw­lęty Elwira — edu­ka­cja dla bezpieczeństwa
 39. Plu­ciń­ska Maria — obój
 40. Pużak Pau­lina — język angielski
 41. Sikor­ska Renata — fortepian
 42. Sta­nek Miro­sława — naucza­nie wczesnoszkolne
 43. Stieler-Bilewicz Laura — zespół wokalny, Chór Dziew­częcy PSChJK
 44. Sza­bla Joanna — emi­sja głosu, dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej
 45. Szy­mań­ska Eliza — emi­sja głosu
 46. Tuszyń­ska Mariola — mate­ma­tyka, infor­ma­tyka, technika
 47. Twar­dow­ska Joanna -  język niemiecki
 48. Winiar­ski Woj­ciech — gitara
 49. Wol­niak Wie­sława — informatyka
 50. Zerek Monika — naucza­nie wcze­snosz­kolne, logopedia

Inspek­tor Ochrony Danych Oso­bo­wych:
Pani Beata Rychła   -  iod2_oswiata@um.poznan.pl
tel.  61 878 49 06
ul. Cegiel­skiego 1, 61–862 Poznań