Kadra kie­row­ni­cza

1 Krzysz­tof Wój­cik — dyrektor
2 Euge­niusz Zdań­ski — wicedyrektor
3 Jolanta Stra­wiń­ska — Augustyniak-wicedyrektor
4 Jan Leh­mann — kie­row­nik sek­cji przed­mio­tów ogólnomuzycznych
5 Adrian Olszew­ski — kie­row­nik sek­cji instrumentalnej

Kadra

 1. Wój­cik Krzysz­tof historia
 2. Stra­wiń­ska Jolanta mate­ma­tyka, infor­ma­tyka, technika
 3. Zdań­ski Euge­niusz emi­sja głosu
 4. Atras Rado­sław religia
 5. Cho­rą­ży­czew­ska Danuta chemia
 6. Dzy­dzan Piotr przy­roda, biologia
 7. Gajew­ska Anna wycho­wawca świetlicy
 8. Galas Adam wycho­wa­nie fizyczne, zaję­cia z wychowawcą
 9. Gło­wacka Anna ryt­mika, for­te­pian, zespół rytmiczny
 10. Gre­fling Marek historia
 11. Gru­dziń­ska Marta kształ­ce­nie słu­chu, audy­cje muzyczne, zaję­cia z wychowawcą
 12. Hein­ry­chow­ski Sła­wo­mir klar­net, saksofon
 13. Hop­pel Donata emi­sja głosu, dyk­cja i inter­pre­ta­cja z ele­men­tami gry aktorskiej
 14. Janus Zofia naucza­nie wcze­snosz­kolne, plastyka
 15. Jaskółka Ewa nauczy­ciel bibliotekarz
 16. Kanc­lerz Bożena pedagog
 17. Kin Danuta j. niemiecki
 18. Kow­nacki Andrzej perkusja
 19. Kra­jew­ska Maria w.d.ż. / w.o.s., zaję­cia z wychowawcą
 20. Krenz Jaro­sław zespół wokalny
 21. Kujawa Kata­rzyna fortepian,
 22. Kukla Ewa fortepian
 23. Kusz Piotr geografia
 24. Kuzara Kata­rzyna j. angiel­ski, audy­cje muzyczne, fortepian
 25. Kwiat­kow­ska Maria chór
 26. Leh­mann Jan kształ­ce­nie słu­chu, zasady muzyki
 27. Lewan­dow­ski Piotr zespół wokalny
 28. Łyn­sza Cze­sław fortepian
 29. Macie­jew­ski Janusz psy­cho­log, etyka
 30. Macie­jow­ska Joanna fortepian
 31. Matu­sik Łukasz zespół wokalnt, chór
 32. Matwiej­czyk — Zim­mer Ewa kształ­ce­nie słuchu
 33. Michal­ska Wisenna j. polski
 34. Micha­łow­ska Marzena emi­sja głosu
 35. Miecz­kow­ska Emi­lia flet
 36. Nagrodzki Artur gitara
 37. Nie­mier Jadwiga chór
 38. Nowak – Łoś Aneta wycho­wawca świetlicy
 39. Nowicki Szy­mon nauczy­ciel bibliotekarz
 40. Olszew­ski Adrian fortepian
 41. Paw­lęty Elwira edu­ka­cja dla bezpieczeństwa
 42. Plu­ciń­ska Maria obój
 43. Pużak Pau­lina  j. angielski
 44. Radzi­szew­ska Alek­san­dra  j. polski
 45. Raczyń­ska Sła­wo­mira chór
 46. Sęk Janina wycho­wawca świetlicy
 47. Sikor­ska Renata fortepian
 48. Sta­nek Miro­sława naucza­nie wczesnoszkolne
 49. Stie­ler Laura  zespół wokalny, Chór Dziew­częcy PSChJK
 50. Sza­bla Joanna emi­sja głosu, dykcja/interpretacja
 51. Szy­mań­ska Eliza zespół wokalny
 52. Tuszyń­ska Mariola mate­ma­tyka, infor­ma­tyka, technika
 53. Twar­dow­ska Joanna  j. niemiecki
 54. Winiar­ski Woj­ciech gitara
 55. Wol­niak Wie­sława informatyka
 56. Zerek Monika naucza­nie wcze­snosz­kolne, logopedia

Inspek­tor Ochrony Danych Oso­bo­wych:
Pani Beata Rychła   -  iod2_oswiata@um.poznan.pl
tel.  61 878 49 06
ul. Cegiel­skiego 1, 61–862 Poznań