Stra­te­gia roz­woju szkoły

STRATEGIA ROZWOJU
POZNAŃSKIEJ SZKOŁY CHÓRALNEJ
JERZEGO KURCZEWSKIEGO
DO ROKU 2020

WIZJA 2020

Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego jest nowo­cze­sną pla­cówką edu­ka­cyjną o pro­filu wokal­nym, z  wyso­kim pozio­mem kształ­ce­nia, odpo­wia­da­jącą na zapo­trze­bo­wa­nie śro­do­wi­ska lokalnego.

MISJA                             

„Prze­szłość i teraź­niej­szość są naszymi środ­kami.
Tylko przy­szłość jest celem”             
Bla­ise Pascal

Misją szkoły jest wycho­wa­nie mło­dego czło­wieka w opar­ciu o model edu­ka­cyjny łączący wykształ­ce­nie ogólne z edu­ka­cją muzyczną ukie­run­ko­waną na roz­wi­ja­nie uzdol­nień wokal­nych. Naszym celem głów­nym jest przy­go­to­wa­nie absol­wenta do pod­ję­cia dal­szej drogi kształ­ce­nia zgod­nie z jego zain­te­re­so­wa­niami i uzdol­nie­niami. Zapew­niamy wysoki poziom kształ­ce­nia ogól­nego i muzycz­nego, tak aby nasi absol­wenci mogli kon­ty­nu­ować naukę w wybra­nych przez sie­bie szko­łach ponad­gim­na­zjal­nych. Roz­wi­jamy kom­pe­ten­cje spo­łeczne uczniów.  Wspie­ramy każ­dego ucznia w pro­ce­sie roz­woju po to, aby osią­gał rezul­taty na miarę swo­ich moż­li­wo­ści. Wycho­wu­jemy wraż­li­wych i świa­do­mych odbior­ców sztuki, a także ani­ma­to­rów życia muzycz­nego   i kul­tu­ral­nego. Nasze dzia­ła­nia jako wycho­waw­ców i nauczy­cieli oparte są na posza­no­wa­niu god­no­ści dziecka i mło­dego człowieka.

Efekty kształ­ce­nia i wycho­wa­nia w PSChJK

Absol­went PSChJK 

 • zna obo­wią­zu­jący sys­tem war­to­ści i norm etycznych
 • sza­nuje tra­dy­cje, język ojczy­sty, sym­bole naro­dowe i reli­gijne wła­sne i cudze
 • jest tole­ran­cyjny, oka­zuje sza­cu­nek każ­demu człowiekowi
 • cechuje go wysoka kul­tura osobista
 • jest samo­dzielny i kreatywny
 • jest odpo­wie­dzialny i umie prze­wi­dy­wać kon­se­kwen­cje swo­jego postępowania
 • jest obo­wiąz­kowy i wywią­zuje się z powie­rzo­nych zadań
 • potrafi pla­no­wać pracę i orga­ni­zo­wać czas wolny
 • potrafi pra­co­wać w zespole oraz bie­rze odpo­wie­dzial­ność za efekty tej pracy
 • sza­nuje dzie­dzic­two kul­tu­rowe swo­jego i innych narodów
 • wła­ści­wie korzy­sta z dóbr kultury
 • dba o swój wygląd i zdro­wie oraz unika zagro­żeń zwią­za­nych z uzależnieniami
 • potrafi sku­tecz­nie radzić sobie ze stresem
 • ma ukie­run­ko­wane zain­te­re­so­wa­nia, które poma­gają mu w wybo­rze drogi dal­szego kształcenia
 • umie­jęt­nie  dobiera i korzy­sta z róż­nych źró­deł wie­dzy, samo­dziel­nie wybiera formy i metody ucze­nia się
 • spraw­nie posłu­guje się nowo­cze­snymi tech­no­lo­giami prze­twa­rza­nia informacji
 • potrafi poro­zu­mie­wać się w pod­sta­wo­wym zakre­sie dwoma języ­kami obcymi
 • oce­nia jakość wyko­ny­wa­nych zadań

W zakre­sie edu­ka­cji muzycznej

 • posiada wie­dzę nie­zbędną do roz­wi­ja­nia wszel­kich umie­jęt­no­ści muzycz­nych, w szcze­gól­no­ści wokalnych
 • jest przy­go­to­wany do świa­do­mego uczest­nic­twa w życiu muzycznym
 • roz­wija pasję muzyczną poprzez podej­mo­wa­nie ini­cja­tyw artystycznych
 • publicz­nie pre­zen­tuje swoje dokonania
 • czyta nuty ze zro­zu­mie­niem, potrafi wyko­nać a vista pro­ste utwory muzyczne
 • wyko­rzy­stuje wie­dzę ogól­no­mu­zyczną oraz umie­jęt­no­ści nie­zbędne do zro­zu­mie­nia i inter­pre­to­wa­nia utworów
 • świa­do­mie wyko­rzy­stuje słuch muzyczny w dzia­ła­niach praktycznych
 • reali­zuje wska­zówki wyko­naw­cze ze zrozumieniem
 • potrafi umie­ścić zja­wi­ska muzyczne w kon­tek­ście histo­ryczno – kulturowym
 • roz­wija wraż­li­wość twórczą

CELE STRATEGICZNE

 I      

Szkoła Chó­ralna staje się realną alter­na­tywą dla chó­rów   i zespo­łów kame­ral­nych śro­do­wi­ska lokalnego

II

Szkoła Chó­ralna kształci dzieci i mło­dzież dla chó­rów poznańskich

III

Szkoła posze­rza ofertę edukacyjną

 IV

Szkoła roz­wija bazę mate­rialną zgod­nie z potrze­bami szkoły muzycznej

CELE POŚREDNIE

 W OBSZARZE DYDAKTYCZNYM

 1. Stałe pod­no­sze­nie poziomu naucza­nia przed­mio­tów ogólnokształcących
 2. Pro­mo­wa­nie uczniów odno­szą­cych suk­cesy w kon­kur­sach przed­mio­to­wych i innych for­mach współ­za­wod­nic­twa uczniów
 3. Roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań poza­mu­zycz­nych uczniów
 4. Wyko­rzy­sty­wa­nie przez uczniów wie­dzy zdo­by­tej w szkole w praktyce
 5. Roz­po­zna­wa­nie uzdol­nień uczniów i stwa­rza­nie moż­li­wo­ści ich rozwijania
 6. Wspie­ra­nie ucznia mają­cego trud­no­ści w nauce
 7. Orga­ni­zo­wa­nie dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej szkoły z uwzględ­nie­niem obszaru edu­ka­cji ogólno –kształcącej
 8. Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści uczniów w zakre­sie muzy­ko­wa­nia zespołowego
 9. Uświa­da­mia­nie uczniom zna­cze­nia pracy samo­dziel­nej i odpo­wie­dzial­no­ści zespołowej
 10. Pro­mo­wa­nie nauki jako pro­cesu trwa­ją­cego przez całe życie

11.Umożliwienie peda­go­gom i uczniom reali­za­cji kształ­ce­nia według pro­gramu ABRSM (Rada     Bry­tyj­skich Kró­lew­skich Szkół Muzycznych)

OBSZARZE WYCHOWANIAOPIEKI

 1. Wycho­wa­nie uczniów w posza­no­wa­niu ogól­nie przy­ję­tych norm etycznych
 2. Wycho­wa­nie uczniów do kul­ty­wo­wa­nia dzie­dzic­twa regio­nal­nego, naro­do­wego i europejskiego
 3. Przy­go­to­wa­nie uczniów do peł­nie­nia ról społecznych
 4. Wycho­wa­nie uczniów w posza­no­wa­niu tra­dy­cji szkoły, m.in. zwią­za­nej z osobą jej założyciela
 5. Inten­sy­fi­ka­cja pracy peda­goga i psy­cho­loga szkol­nego z Rodzi­cami, m.in. w aspek­cie zwięk­sze­nia roli śro­do­wi­ska domo­wego w wycho­wa­niu dziecka

OBSZARZE ORGANIZACJIFUNKCJONOWANIA SZKOŁY

 1. Zapew­nie­nie uczniom i pra­cow­ni­kom szkoły bez­piecz­nych warun­ków nauki i pracy
 2. Roz­wi­ja­nie bazy szkol­nej pod kątem potrzeb szkoły muzycz­nej (adap­ta­cja pomiesz­czeń, zakup instru­men­tów i in.)
 3. Kon­ty­nu­owa­nie pro­cesu infor­ma­ty­za­cji szkoły
 4. Opty­malne z punktu widze­nia ucznia roz­ło­że­nie zajęć dydaktycznych
 5. Przy­sto­so­wa­nie pomiesz­czeń dla potrzeb mło­dzieży gim­na­zjal­nej ocze­ku­ją­cej na zaję­cia popołudniowe
 6. Włą­cze­nie wszyst­kich uczniów klas IIIII do pracy w chó­rze dzie­cię­cym, pro­wa­dze­nie prób przez dwóch nauczycieli
 7. Pla­no­wa­nie z odpo­wied­nim wyprze­dze­niem więk­szych przed­się­wzięć arty­stycz­nych, takich jak: udział w kon­kur­sach i festi­wa­lach, reper­tuar kon­certu koń­co­wo­rocz­nego, nagra­nia płyt
 8. Pozy­ski­wa­nie fun­du­szy pozabudżetowych
 9. Nawią­za­nie współ­pracy z dyry­gen­tami dzie­cię­cych i mło­dzie­żo­wych chó­rów poznań­skich w celu pozy­ska­nia uczniów do szkoły

OBSZARZE PROMOCJI SZKOŁY               

 1. Pro­fe­sjo­nalny marketing
 2. Kon­ty­nu­acja ist­nie­ją­cych przed­się­wzięć (warsz­taty dla dyry­gen­tów, kon­certy koń­co­wo­roczne) oraz wypra­co­wa­nie nowych
 3. Współ­praca z innymi ośrod­kami w Pol­sce i za granicą
 4. Upu­blicz­nia­nie wize­runku absol­wen­tów osią­ga­ją­cych suk­cesy w życiu zawodowym
 5. Posze­rza­nie oferty zajęć, w tym orga­ni­za­cja wypo­czynku zimo­wego i letniego
 6. Utwo­rze­nie szkoły chó­ral­nej II stopnia

Poznań, 1 lutego 2016 r.