Wewnątrz­sz­kolny sys­tem oce­nia­nia uczniów

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIAPROMOWANIA
UCZNIÓW W POZNAŃSKIEJ SZKOLE CHÓRALNEJ JERZEGO KURCZEWSKIEGO

§1

Cele i zada­nia wewnątrz­sz­kol­nego sys­temu oceniania

1. Oce­nia­niu wewnątrz­sz­kol­nemu pod­le­gają:
a) osią­gnię­cia edu­ka­cyjne ucznia w zakre­sie zajęć edu­ka­cyj­nych ogól­no­kształ­cą­cych,
b) osią­gnię­cia edu­ka­cyjne ucznia w zakre­sie zajęć arty­stycz­nych,
c) zacho­wa­nie ucznia.
2. Oce­nia­nie osią­gnięć edu­ka­cyj­nych ucznia Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego polega na roz­po­zna­wa­niu przez nauczy­cieli poziomu i postę­pów w opa­no­wa­niu przez ucznia wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści w sto­sunku do:
a) wyma­gań okre­ślo­nych w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­nego,
b) wyma­gań edu­ka­cyj­nych wyni­ka­ją­cych z reali­zo­wa­nych w szkole arty­stycz­nej pro­gra­mów naucza­nia.
3. Oce­nia­nie zacho­wa­nia ucznia polega na roz­po­zna­wa­niu przez wycho­wawcę klasy, nauczy­cieli oraz uczniów danej klasy stop­nia respek­to­wa­nia przez uczniów zasad współ­ży­cia spo­łecz­nego i norm etycz­nych oraz obo­wiąz­ków okre­ślo­nych w sta­tu­cie szkoły.
4. Celem oce­nia­nia wewnątrz­sz­kol­nego jest:
a) infor­mo­wa­nie ucznia o pozio­mie jego osią­gnięć edu­ka­cyj­nych i jego zacho­wa­niu oraz postę­pach w tym zakre­sie,
b) udzie­le­nie wska­zó­wek do samo­dziel­nego pla­no­wa­nia wła­snego roz­woju,
c) udzie­la­nie uczniowi pomocy w nauce poprzez prze­ka­za­nie uczniowi infor­ma­cji o tym, co zro­bił dobrze i jak powi­nien się dalej uczyć,
d) moty­wo­wa­nie ucznia do dal­szych postę­pów w nauce i zacho­wa­niu,
e) dostar­cza­nie rodzi­com (praw­nym opie­ku­nom) i nauczy­cie­lom infor­ma­cji o postę­pach, trud­no­ściach w ucze­niu się oraz uzdol­nie­niach uczniów,
f) umoż­li­wie­nie nauczy­cie­lom dosko­na­le­nia orga­ni­za­cji i metod pracy dydak­tyczno — wycho­waw­czej.
5. Zada­nia wewnątrz­sz­kol­nego sys­temu oce­nia­nia to:
a) for­mu­ło­wa­nie przez nauczy­cieli wyma­gań edu­ka­cyj­nych wyni­ka­ją­cych z przy­ję­tych pro­gra­mów naucza­nia,
b) udzie­la­nie uczniowi pomocy w nauce poprzez prze­ka­za­nie mu infor­ma­cji o tym, co zro­bił dobrze i jak powi­nien się dalej uczyć,
c) usta­le­nie warun­ków i spo­sobu prze­ka­zy­wa­nia rodzi­com (praw­nym opie­ku­nom) infor­ma­cji o postę­pach i trud­no­ściach w nauce i zacho­wa­niu ucznia oraz o szcze­gól­nych uzdol­nie­niach ucznia,
d) oce­nia­nie bie­żące według skali i w for­mach przy­ję­tych w szkole,
e) śród­roczne kla­sy­fi­ko­wa­nie uczniów według skali i w for­mach przy­ję­tych w szkole,
f) prze­pro­wa­dza­nie egza­mi­nów kla­sy­fi­ka­cyj­nych, pro­mo­cyj­nych i popraw­ko­wych,
g) usta­la­nie ocen kla­sy­fi­ka­cyj­nych na koniec roku szkol­nego,
h) usta­la­nie warun­ków i trybu uzy­ska­nia wyż­szych niż prze­wi­dy­wane koń­co­wo­rocz­nych (śród­rocz­nych) ocen kla­sy­fi­ka­cyj­nych z obo­wiąz­ko­wych i nad­obo­wiąz­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych z wyjąt­kiem oceny usta­lo­nej w try­bie egza­minu pro­mo­cyj­nego,
i) usta­la­nie trybu i warun­ków odwo­ły­wa­nia się od ocen kla­sy­fi­ka­cyj­nych i oceny zacho­wa­nia na koniec roku,
j) usta­le­nie kry­te­riów zachowania.

§2
Ogólne zasady oce­nia­nia wewnątrzszkolnego

1. Przed­mio­tem głów­nym w PSChJK jest:
w kla­sach IIVI: chór,
w kla­sach VIIVIII ( w roku szkol­nym 2018/2019 w kla­sie IX): zespół wokalny.
2. Nauczy­ciele na początku każ­dego roku szkol­nego infor­mują w for­mie pisem­nej uczniów oraz ich rodzi­ców (praw­nych opie­ku­nów) o:
a) wyma­ga­niach edu­ka­cyj­nych nie­zbęd­nych do uzy­ska­nia poszcze­gól­nych śród­rocz­nych i koń­co­wo­rocz­nych ocen kla­sy­fi­ka­cyj­nych z zajęć edu­ka­cyj­nych, wyni­ka­ją­cych z reali­zo­wa­nego przez sie­bie pro­gramu naucza­nia, przy czym wyma­ga­nia te dosto­so­wuje się do indy­wi­du­al­nych potrzeb roz­wo­jo­wych i moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zycz­nych ucznia zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem MKiDN z dnia 24 sierp­nia 2015 r. (§1 ust. 1 pkt 1–5),
b) spo­so­bach spraw­dza­nia osią­gnięć edu­ka­cyj­nych uczniów,
c) warun­kach i try­bie uzy­ska­nia wyż­szej niż prze­wi­dy­wana koń­co­wo­rocz­nej (śród­rocz­nej) oceny kla­sy­fi­ka­cyj­nej z zajęć edu­ka­cyj­nych, z wyjąt­kiem oceny usta­lo­nej w try­bie egza­minu pro­mo­cyj­nego.
3. Wycho­wawcy na początku każ­dego roku szkol­nego infor­mują uczniów i ich rodzi­ców (opie­ku­nów praw­nych) o warun­kach i spo­so­bie oraz o kry­te­riach oce­nia­nia zacho­wa­nia, warun­kach i try­bie uzy­ska­nia wyż­szej niż prze­wi­dy­wana koń­co­wo­rocz­nej oceny kla­sy­fi­ka­cyj­nej zacho­wa­nia oraz o skut­kach usta­le­nia nagan­nej koń­co­wo­rocz­nej oceny kla­sy­fi­ka­cyj­nej zacho­wa­nia oraz kon­se­kwen­cjach otrzy­ma­nia nega­tyw­nej rocz­nej oceny kla­sy­fi­ka­cyj­nej z obo­wiąz­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych arty­stycz­nych.
4. Oce­nia­nie wewnątrz­sz­kolne sto­so­wane jest w ciągu roku szkol­nego, który w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej dzieli się na dwa pół­ro­cza:
a) pierw­sze pół­ro­cze trwa od 1 wrze­śnia do dnia kla­sy­fi­ka­cyj­nej rady peda­go­gicz­nej zatwier­dza­ją­cej wyniki naucza­nia za ten okres,
b) dru­gie pół­ro­cze trwa od pierw­szego dnia po radzie peda­go­gicz­nej zatwier­dza­ją­cej wyniki naucza­nia za I pół­ro­cze do końca roku szkol­nego. Kla­sy­fi­ka­cja śród­roczna odbywa się w ostat­nim tygo­dniu przed feriami zimo­wymi bądź w ter­mi­nie wyzna­czo­nym przez dyrek­tora szkoły.
5. Oceny zacho­wa­nia w ciągu roku szkol­nego ustala się czte­ro­krot­nie:
a) w I pół­ro­czu: na radzie śród­o­kre­so­wej i kla­sy­fi­ka­cyj­nej,
b) w II seme­strze: na radzie śród­o­kre­so­wej i koń­co­wo­rocz­nej.
6. W szkole obo­wią­zuje:
a) ocena opi­sowa z zajęć ogól­no­kształ­cą­cych i zacho­wa­nia w kla­sach I – III,
b) ocena wyra­żona stop­niem w kla­sach IVVIII (w roku szkol­nym 2018/2019 w kla­sie IX) z zajęć edu­ka­cyj­nych okre­ślo­nych w szkol­nym pla­nie naucza­nia oraz z zajęć arty­stycz­nych w kla­sach I – III.
7. Sze­ścio­stop­niowa skala ocen bie­żą­cych, śród­rocz­nych i koń­co­wo­rocz­nych przy­ję­tych w szkole przed­sta­wia się nastę­pu­jąco:
sto­pień celu­jący 6,
sto­pień bar­dzo dobry 5,
sto­pień dobry 4,
sto­pień dosta­teczny 3,
sto­pień dopusz­cza­jący 2,
sto­pień nie­do­sta­teczny 1.
8. W oce­nia­niu bie­żą­cym dopusz­cza się sto­so­wa­nie zna­ków „+” (wię­cej niż ) i „–” (mniej niż). W oce­nach seme­stral­nych i koń­co­wo­rocz­nych nie sto­suje się wyżej wymie­nio­nych zna­ków.
9. W kla­sach I – III ocena opi­sowa z zajęć edu­ka­cyj­nych i ocena zacho­wa­nia ma peł­nić rolę infor­ma­cyjną, korek­cyjną i moty­wa­cyjną.
10. Ocenę opi­sową z przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych spo­rzą­dza wycho­wawca klasy.
11. Śród­roczna ocena opi­sowa jest wyni­kiem pół­rocz­nego obser­wo­wa­nia roz­woju dziecka, infor­mo­wa­nia go o postę­pach w nauce oraz zawiera zale­ce­nia dla ucznia.
12. Ocena koń­co­wo­roczna jest opi­so­wym pod­su­mo­wa­niem osią­gnięć ucznia zgod­nie z wyma­ga­niami wyni­ka­ją­cymi z pod­stawy pro­gra­mo­wej.
13. W bie­żą­cym i śród­rocz­nym oce­nia­niu opi­so­wym ucznia dopusz­cza się sto­so­wa­nie kart osią­gnięć ucznia, które pod­su­mo­wują osią­gnięte przez niego spraw­no­ści i umie­jęt­no­ści.
14. W bie­żą­cym i śród­rocz­nym oce­nia­niu opi­so­wym:
a) sto­suje się nastę­pu­jące okre­śle­nia uogól­nia­jące osią­gnię­cia ucznia:
wspa­niale,
ład­nie,
dobrze,
bar­dziej się posta­raj,
stać Cię na wię­cej,
nie­wy­star­cza­jąco,
b) dopusz­cza się sto­so­wa­nie zna­ków „+” i „–”.
15. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodzi­ców (opie­ku­nów praw­nych).
16. Wszyst­kie oceny ucznia muszą być uwi­docz­nione w dzien­niku lek­cyj­nym oraz dzien­niku elek­tro­nicz­nym i wpi­sy­wane na bie­żąco zarówno do dzien­nika, jak i do dzien­niczka ucznia.
17. Nauczy­ciel uza­sad­nia usta­loną przez sie­bie ocenę poprzez okre­śle­nie poziomu wie­dzy i umie­jęt­no­ści ucznia z zakresu mate­riału pod­le­ga­ją­cego oce­nie oraz wska­za­nia do pracy w domu. Uza­sad­nie­nie ma formę pisemną (w przy­padku prac pisem­nych) bądź ustną (w przy­padku odpo­wie­dzi ust­nej).
18. Spraw­dzone i oce­nione prace ucznia wraz z uza­sad­nie­niem oceny są każ­do­ra­zowo udo­stęp­niane uczniowi i jego rodzi­com przez nauczy­ciela wysta­wia­ją­cego ocenę na okres jed­nego tygo­dnia, po czym prze­cho­wy­wane przez nauczy­ciela do końca roku szkol­nego.
19. Na wnio­sek ucznia lub jego rodzi­ców doku­men­ta­cja doty­cząca egza­minu kla­sy­fi­ka­cyj­nego, egza­minu popraw­ko­wego oraz inna doku­men­ta­cja doty­cząca oce­nia­nia ucznia jest udo­stęp­niana uczniowi i jego rodzi­com w sekre­ta­ria­cie szkoły.
20. Kon­trola osią­gnięć ucznia powinna być pro­wa­dzona sys­te­ma­tycz­nie, to zna­czy rów­no­mier­nie roz­ło­żona przez cały okres nauki.
21. Przy usta­le­niu oceny z wycho­wa­nia fizycz­nego, zajęć tech­nicz­nych, pla­styki należy przede wszyst­kim brać pod uwagę wysi­łek wkła­dany przez ucznia w wywią­zy­wa­nie się z obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych ze spe­cy­fiki tych zajęć, a w przy­padku wycho­wa­nia fizycz­nego – także sys­te­ma­tycz­ność udziału w zaję­ciach oraz aktyw­ność ucznia w dzia­ła­niach podej­mo­wa­nych przez szkołę na rzecz kul­tury fizycz­nej.
22. Nauczy­ciel dosto­so­wuje wyma­ga­nia edu­ka­cyjne do indy­wi­du­al­nych potrzeb roz­wo­jo­wych i edu­ka­cyj­nych oraz moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zycz­nych ucznia:
a) posia­da­ją­cego orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­nego – na pod­sta­wie tego orze­cze­nia oraz usta­leń zawar­tych w IPET (art.127 ust.3 ustawy z dnia 14 grud­nia 2016 r. – Prawo oświa­towe),
b) posia­da­ją­cego orze­cze­nie o potrze­bie indy­wi­du­al­nego naucza­nia – na pod­sta­wie tego orze­cze­nia,
c) posia­da­ją­cego opi­nię poradni psy­cho­lo­giczno – peda­go­gicz­nej, w tym poradni spe­cja­li­stycz­nej, o spe­cy­ficz­nych trud­no­ściach w ucze­niu się wska­zu­jącą na potrzebę takiego dosto­so­wa­nia – na pod­sta­wie tej opi­nii,
d) ucznia nie­po­sia­da­ją­cego orze­cze­nia lub opi­nii wymie­nio­nych w punk­tach 1–3, który jest objęty pomocą psy­cho­lo­giczno – peda­go­giczną w szkole – na pod­sta­wie roz­po­zna­nia indy­wi­du­al­nych potrzeb roz­wo­jo­wych i edu­ka­cyj­nych oraz indy­wi­du­al­nych moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zycz­nych ucznia, doko­na­nego przez nauczy­cieli i spe­cja­li­stów,
e) posia­da­ją­cego opi­nię leka­rza o ogra­ni­czo­nych moż­li­wo­ściach wyko­ny­wa­nia przez ucznia okre­ślo­nych ćwi­czeń fizycz­nych na zaję­ciach wycho­wa­nia fizycz­nego – na pod­sta­wie tej opi­nii.
22.1 Opi­nia poradni psy­cho­lo­giczno – peda­go­gicz­nej, w tym poradni spe­cja­li­stycz­nej,            o spe­cy­ficz­nych trud­no­ściach w ucze­niu się może być wydana uczniowi nie wcze­śniej niż po ukoń­cze­niu klasy, któ­rej zakres naucza­nia odpo­wiada kla­sie IV szkoły pod­sta­wo­wej, i nie póź­niej niż do ukoń­cze­nia klasy, któ­rej zakres naucza­nia odpo­wiada kla­sie VIII szkoły pod­sta­wo­wej.
23. Każdy uczeń z przed­mio­tów ogól­no­mu­zycz­nych i ogól­no­kształ­cą­cych powi­nien otrzy­mać przy­naj­mniej jedną ocenę za pracę pisemną w seme­strze (pracę kla­sową, spraw­dzian, test).
24. W ciągu seme­stru uczeń może zgło­sić swoje nie­przy­go­to­wa­nie do zajęć zgod­nie z zasa­dami poda­nymi przez nauczy­ciela danego przed­miotu. Przez nie­przy­go­to­wa­nie rozu­mie się brak zada­nia domo­wego, brak zeszytu ćwi­czeń lub nie­przy­go­to­wa­nie do bie­żą­cej lek­cji. Uczeń zobo­wią­zany jest zgło­sić nie­przy­go­to­wa­nie pro­wa­dzą­cemu zaję­cia przed roz­po­czę­ciem lek­cji.
25. Poza przy­pad­kami opi­sa­nymi powy­żej nie­przy­go­to­wa­nie ucznia oce­niane jest oceną nie­do­sta­teczną.
26. Nie­przy­go­to­wa­nie do zajęć nie obej­muje zapo­wie­dzia­nych wcze­śniej prac pisem­nych i zadań dłu­go­ter­mi­no­wych, takich jak np. przy­go­to­wa­nie refe­ra­tów, prze­czy­ta­nie lek­tury.
27. Nauczy­ciel danego przed­miotu na początku roku szkol­nego okre­śla zasady oce­nia­nia aktyw­no­ści ucznia na lek­cjach.
28. Spraw­dziany (testy, prace kla­sowe) są zapo­wia­dane z co naj­mniej jed­no­ty­go­dnio­wym wyprze­dze­niem i odno­to­wane w dzien­niku lek­cyj­nym. Nauczy­ciel okre­śla zakres mate­riału obo­wią­zu­ją­cego na spraw­dzia­nie (teście, pracy kla­so­wej).
29. W ciągu jed­nego dnia uczeń może napi­sać jeden spraw­dzian (test, pracę kla­sową), a w ciągu tygo­dnia co naj­wy­żej trzy spraw­dziany (testy, prace kla­sowe).
30. Uczeń ma obo­wią­zek napi­sa­nia w ter­mi­nie uzgod­nio­nym z nauczy­cie­lem zale­głego spraw­dzianu (pracy kla­so­wej, testu), który odbył się w cza­sie jego nie­obec­no­ści.
31. W uspra­wie­dli­wio­nych przy­pad­kach wyni­ka­ją­cych z cha­rak­teru pracy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej lub w przy­pad­kach loso­wych uczeń może być oce­niony według indy­wi­du­al­nie przy­ję­tych dla niego zasad.
32. Kart­kówki nie muszą być zapo­wia­dane. Obej­mują mate­riał trzech ostat­nich tema­tów lek­cyj­nych.
33. Łączna suma punk­tów uzy­skana przez ucznia za prace pisemne prze­li­czana jest na ocenę według nastę­pu­ją­cych zasad:
– od 0% do 29% sto­pień nie­do­sta­teczny,
– od 30% do 49% sto­pień dopusz­cza­jący,
– od 50% do 70% sto­pień dosta­teczny,
– od 71% do 84% sto­pień dobry,
– od 85% do 94% sto­pień bar­dzo dobry,
– od 95% do 100% sto­pień celu­jący.
34. Poszcze­gólni nauczy­ciele są zobo­wią­zani poin­for­mo­wać ucznia i pisem­nie jego rodzi­ców (praw­nych opie­ku­nów) o prze­wi­dy­wa­nych dla niego oce­nach kla­sy­fi­ka­cyj­nych nie­do­sta­tecz­nych i dopusz­cza­ją­cych na trzy tygo­dnie przed wyzna­czo­nym ter­mi­nem kla­sy­fi­ka­cyj­nej Rady Peda­go­gicz­nej.
35. Infor­ma­cję o innych niż wymie­nione oce­nach kla­sy­fi­ka­cyj­nych prze­ka­zują nauczy­ciele przed­miotu na dwa tygo­dnie przed wyzna­czo­nym ter­mi­nem kla­sy­fi­ka­cyj­nej Rady Peda­go­gicz­nej.
36. Wycho­wawcy zobo­wią­zani są poin­for­mo­wać ucznia i pisem­nie jego rodzi­ców (praw­nych opie­ku­nów) o prze­wi­dy­wa­nej oce­nie zacho­wa­nia na dwa tygo­dnie przed wyzna­czo­nym ter­mi­nem kla­sy­fi­ka­cyj­nej Rady Peda­go­gicz­nej.
37. Seme­stralna i roczna ocena nie jest wyni­kiem obli­cze­nia śred­niej aryt­me­tycz­nej stopni cząst­ko­wych, ale pochodną opa­no­wa­nia przez ucznia wyma­gań na okre­ślony sto­pień.
38. Oceny kla­sy­fi­ka­cyjne z zajęć edu­ka­cyj­nych nie mają wpływu na ocenę kla­sy­fi­ka­cyjną zacho­wa­nia.
39. Uczniowi, który będzie uczęsz­czał zarówno na zaję­cia z reli­gii jak i etyki, przy wyli­cza­niu śred­niej z rocz­nych lub koń­co­wych ocen kla­sy­fi­ka­cyj­nych będą uwzględ­niane oceny uzy­skane zarówno z reli­gii jak i z etyki.
40. Lau­reat ogól­no­pol­skiego kon­kursu, prze­słu­cha­nia lub prze­glądu w zakre­sie przed­mio­tów arty­stycz­nych, któ­rych orga­ni­za­to­rem jest mini­ster wła­ściwy do spraw kul­tury i ochrony dzie­dzic­twa naro­do­wego lub spe­cja­li­styczna jed­nostka nad­zoru, o któ­rej mowa w art. 32a ust.1 uoss otrzy­muje odpo­wied­nio z danych zajęć edu­ka­cyj­nych arty­stycz­nych naj­wyż­szą pozy­tywną ocenę kla­sy­fi­ka­cyjną. W przy­padku zajęć edu­ka­cyj­nych arty­stycz­nych, z któ­rych ocena jest usta­lana w try­bie egza­minu pro­mo­cyj­nego, lau­reat jest jed­no­cze­śnie zwol­niony z tego egzaminu.

§3
Formy spraw­dza­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści uczniów

1. Formy spraw­dza­nia umie­jęt­no­ści uczniów obo­wią­zu­jące w szkole:
a) ustna:
– dłuż­sza wypo­wiedź (opo­wia­da­nie, opis, stresz­cze­nie, dia­log),
– odpo­wiedź na pyta­nie (pod­czas lek­cji wpro­wa­dza­ją­cej nowy mate­riał, pod­czas lek­cji powtó­rze­nio­wych),
– refe­rat wygło­szony na lek­cji,
– recy­ta­cja,
– pre­zen­ta­cja (samo­dziel­nie wyko­na­nego zada­nia, ćwi­cze­nia),
– spra­woz­da­nie (np. z wyko­na­nej pracy),
– głos w dys­ku­sji, czy­ta­nie tek­stów,
b) pisemna:
– praca kla­sowa, spraw­dzian, test, kart­kówka,
– zada­nie domowe,
– dyk­tando, pisa­nie tek­stu ze słu­chu, pisa­nie tek­stu z pamięci,
– samo­dzielne opra­co­wa­nie (np. reda­go­wa­nie form wypo­wie­dzi, form użyt­ko­wych, odpo­wiedź na pyta­nia, pre­zen­ta­cja i opra­co­wa­nie kom­pu­te­rowe),
– roz­wią­zy­wa­nie zadań,
c) prak­tyczna:
– prze­gląd,
– prze­słu­cha­nie,
– egza­min pro­mo­cyjny,
– test spraw­no­ściowy.
2. Egza­min pro­mo­cyjny z przed­miotu głów­nego w kla­sach IIVIII (w roku szkol­nym 2018/2019 w kla­sie IX) prze­pro­wa­dza komi­sja powo­łana przez Dyrek­tora szkoły.
3. Każdy nauczy­ciel okre­śla ponadto formy spraw­dza­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści uczniów w zależ­no­ści od spe­cy­fiki swo­jego przed­miotu (np. pro­wa­dze­nie zeszytu, kon­kursy, występy arty­styczne i inne).

§4
Kry­te­ria stopni

1. Ustala się nastę­pu­jące ogólne kry­te­ria stopni:
celu­jący: 6 – ozna­cza, że uczeń posiadł wie­dzę oraz umie­jęt­no­ści z przed­miotu w danej kla­sie, samo­dziel­nie i twór­czo roz­wija wła­sne uzdol­nie­nia, bie­gle posłu­guje się zdo­by­tymi wia­do­mo­ściami w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów teo­re­tycz­nych lub prak­tycz­nych z pro­gramu naucza­nia danej klasy, pro­po­nuje roz­wią­za­nia nie­ty­powe, roz­wią­zuje zada­nia wykra­cza­jące poza pro­gram tej klasy, odnosi suk­cesy w kon­kur­sach przed­mio­to­wych, zawo­dach spor­to­wych, przed­się­wzię­ciach arty­stycz­nych lub posiada inne osią­gnię­cia w danym przed­mio­cie,
bar­dzo dobry: 5 — ozna­cza, że uczeń cał­ko­wi­cie opa­no­wał pełen zakres wie­dzy i umie­jęt­no­ści okre­ślony pro­gra­mem naucza­nia przed­miotu, spraw­nie posłu­guje się zdo­by­tymi wia­do­mo­ściami, samo­dziel­nie roz­wią­zuje pro­blemy teo­re­tyczne i prak­tyczne, potrafi zasto­so­wać posia­daną wie­dzę do roz­wią­zy­wa­nia zadań i pro­ble­mów w nowych sytu­acjach,
dobry: 4 — ozna­cza, że uczeń opa­no­wał więk­szość wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści okre­ślo­nych pro­gra­mem naucza­nia w danej kla­sie, popraw­nie sto­suje wia­do­mo­ści, roz­wią­zuje (wyko­nuje) samo­dziel­nie typowe zada­nia teo­re­tyczne lub prak­tyczne,
dosta­teczny: 3 — ozna­cza, że uczeń opa­no­wał wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści okre­ślone pro­gra­mem naucza­nia w danej kla­sie na śred­nim pozio­mie nie­prze­kra­cza­ją­cym pod­staw pro­gra­mo­wych, roz­wią­zuje (wyko­nuje) typowe zada­nia teo­re­tyczne i prak­tyczne o śred­nim pozio­mie trud­no­ści,
dopusz­cza­jący: 2 – ozna­cza, że uczeń ma braki w opa­no­wa­niu pod­staw pro­gra­mo­wych, ale braki te nie prze­kra­czają moż­li­wo­ści uzy­ska­nia przez ucznia pod­sta­wo­wej wie­dzy z danego przed­miotu w ciągu dal­szej nauki, roz­wią­zuje zada­nia teo­re­tyczne i prak­tyczne o nie­wiel­kim stop­niu trud­no­ści tylko z pomocą nauczy­ciela,
nie­do­sta­teczny: 1 – ozna­cza, że uczeń nie opa­no­wał wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści okre­ślo­nych w pod­sta­wach pro­gra­mo­wych przed­miotu naucza­nia w danej kla­sie, a braki w wia­do­mo­ściach unie­moż­li­wiają mu dal­sze zdo­by­wa­nie wie­dzy z tego przed­miotu, nie jest w sta­nie roz­wią­zać (wyko­nać) zadań o pod­sta­wo­wym (ele­men­tar­nym) stop­niu trud­no­ści.
2. Pozy­tyw­nymi oce­nami kla­sy­fi­ka­cyj­nymi są oceny, które umoż­li­wiają otrzy­ma­nie pro­mo­cji:
co naj­mniej oceny dopusz­cza­jące z obo­wiąz­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych oraz co naj­mniej ocena dosta­teczna z przed­miotu głów­nego i kształ­ce­nia słu­chu.
3. Wpro­wa­dza się moż­li­wość usta­la­nia bie­żą­cych, śród­rocz­nych i rocz­nych ocen kla­sy­fi­ka­cyj­nych w for­mie opi­so­wej w kla­sach IVIX w przy­padku wszyst­kich lub wybra­nych zajęć edu­ka­cyj­nych przy pozo­sta­wie­niu obo­wiązku usta­le­nia tych ocen według skali ministerialnej.

§5
Zwol­nie­nie ucznia z zajęć edukacyjnych

1. Dyrek­tor szkoły zwal­nia ucznia z zajęć edu­ka­cyj­nych arty­stycz­nych, zajęć wycho­wa­nia fizycz­nego, zajęć kom­pu­te­ro­wych lub infor­ma­tyki na pod­sta­wie opi­nii o braku moż­li­wo­ści uczest­ni­cze­nia w tych zaję­ciach, wyda­nej przez leka­rza, na czas okre­ślony w tej opi­nii bądź po uwzględ­nie­niu pracy arty­stycz­nej uczniów PSChJK.
2. Dyrek­tor szkoły zwal­nia ucznia z pla­styki na pod­sta­wie opi­nii o ogra­ni­czo­nych moż­li­wo­ściach uczest­ni­cze­nia ucznia w tych zaję­ciach, wyda­nej przez leka­rza, na czas okre­ślony w tej opi­nii.
3. Dyrek­tor szkoły zwal­nia ucznia z wyko­ny­wa­nia okre­ślo­nych ćwi­czeń fizycz­nych na zaję­ciach wycho­wa­nia fizycz­nego na pod­sta­wie opi­nii o ogra­ni­czo­nych moż­li­wo­ściach wyko­na­nia przez ucznia tych ćwi­czeń , wyda­nej przez leka­rza, na czas okre­ślony w tej opi­nii.
4. Dyrek­tor szkoły zwal­nia ucznia z wadą słu­chu, z głę­boką dys­lek­sją roz­wo­jową, z afa­zją, z nie­peł­no­spraw­no­ściami sprzę­żo­nymi lub z auty­zmem, w tym z zespo­łem Asper­gera, z nauki dru­giego języka obcego nowo­żyt­nego do końca danego etapu edu­ka­cyj­nego na wnio­sek rodzi­ców (praw­nych opie­ku­nów) oraz opi­nii psy­cho­lo­giczno – peda­go­gicz­nej, w tym poradni spe­cja­li­stycz­nej.
5. Jeżeli okres zwol­nie­nia ucznia z reali­za­cji obo­wiąz­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych, o któ­rych mowa w ust. 1 i 2 unie­moż­li­wia usta­le­nie oceny śród­rocz­nej lub rocz­nej w doku­men­ta­cji prze­biegu naucza­nia wpi­suje się „zwol­niony” albo „zwolniona”.

§6
Kla­sy­fi­ka­cja śród­roczna i roczna

1. Kla­sy­fi­ka­cja śród­roczna i koń­co­wo­roczna polega na usta­le­niu ocen kla­sy­fi­ka­cyj­nych z zajęć edu­ka­cyj­nych okre­ślo­nych w szkol­nym pla­nie naucza­nia oraz na usta­le­niu oceny zacho­wa­nia.
2. Sta­tut szkoły może okre­ślić nad­obo­wiąz­kowe zaję­cia edu­ka­cyjne, z któ­rych uczeń uzy­skuje zali­cze­nie.
3. Ocenę kla­sy­fi­ka­cyjną ustala nauczy­ciel pro­wa­dzący poszcze­gólne zaję­cia edu­ka­cyjne.
4. Zarówno oceny śród­roczne, jak i koń­co­wo­roczne nie są śred­nimi aryt­me­tycz­nymi ocen cząst­ko­wych.
5. Przy usta­la­niu oceny kla­sy­fi­ka­cyj­nej zacho­wa­nia ucznia, u któ­rego stwier­dzono zabu­rze­nia lub inne dys­funk­cje roz­wo­jowe, należy uwzględ­nić wpływ stwier­dzo­nych zabu­rzeń lub dys­funk­cji na jego zacho­wa­nie.
6. Ocena kla­sy­fi­ka­cyjna zacho­wa­nia nie wpływa na:
a) oceny kla­sy­fi­ka­cyjne z zajęć edu­ka­cyj­nych,
b) pro­mo­cję do klasy pro­gra­mowo wyż­szej lub ukoń­cze­nie szkoły artystycznej.

§7
Egza­min klasyfikacyjny

1. Uczeń może nie być kla­sy­fi­ko­wany z jed­nego, kilku lub wszyst­kich zajęć edu­ka­cyj­nych, jeżeli nauczy­ciel nie miał pod­staw do usta­le­nia oceny kla­sy­fi­ka­cyj­nej z powodu nie­obec­no­ści ucznia na zaję­ciach edu­ka­cyj­nych prze­kra­cza­ją­cej połowę czasu prze­zna­czo­nego na te zaję­cia w szkol­nym pla­nie naucza­nia.
2. Uczeń nie­kla­sy­fi­ko­wany z powodu uspra­wie­dli­wio­nej nie­obec­no­ści na zaję­ciach edu­ka­cyj­nych może zda­wać egza­min kla­sy­fi­ka­cyjny za zgodą Rady Peda­go­gicz­nej.
3. Na prośbę ucznia nie­kla­sy­fi­ko­wa­nego z powodu nie­obec­no­ści nie­uspra­wie­dli­wio­nych lub na prośbę jego rodzi­ców (praw­nych opie­ku­nów), Rada Peda­go­giczna może wyra­zić zgodę na egza­min kla­sy­fi­ka­cyjny.
4. Zgody takiej można udzie­lić w przy­padku zda­rzeń loso­wych lub w przy­padku, gdy można prze­wi­dy­wać sku­teczne kon­ty­nu­owa­nie przez ucznia nauki na dal­szych eta­pach kształ­ce­nia,
5. Ter­min egza­minu kla­sy­fi­ka­cyj­nego wyzna­cza Dyrek­tor Szkoły.
6. Egza­min kla­sy­fi­ka­cyjny obej­muje mate­riał z okresu, w któ­rym uczeń nie został skla­sy­fi­ko­wany. Nauczy­ciel przed­miotu zapo­znaje ucznia i dyrek­cję w for­mie pisem­nej o zakre­sie mate­riału i for­mie egza­minu nie póź­niej niż 3 dni przed egza­mi­nem.
7. Egza­min kla­sy­fi­ka­cyjny z mate­riału pierw­szego pół­ro­cza prze­pro­wa­dza się do ostat­niego dnia lutego, a roczny egza­min kla­sy­fi­ka­cyjny nie póź­niej niż w dniu poprze­dza­ją­cym dzień zakoń­cze­nia rocz­nych zajęć dydak­tyczno – wycho­waw­czych.
8. Uczeń, który z przy­czyn loso­wych lub zdro­wot­nych nie przy­stą­pił do egza­minu kla­sy­fi­ka­cyj­nego w wyzna­czo­nym ter­mi­nie, może przy­stą­pić do niego w dodat­ko­wym ter­mi­nie wyzna­czo­nym przez Dyrek­tora szkoły.
9. Egza­min kla­sy­fi­ka­cyjny z przed­miotu głów­nego prze­pro­wa­dza taka sama komi­sja, jak w przy­padku egza­mi­nów pro­mo­cyj­nych.
10. Egza­min kla­sy­fi­ka­cyjny z pozo­sta­łych przed­mio­tów prze­pro­wa­dza komi­sja w skła­dzie:
dyrek­tor albo inny nauczy­ciel zaj­mu­jący inne sta­no­wi­sko kie­row­ni­cze,  nauczy­ciel danych zajęć edu­ka­cyj­nych, nauczy­ciel bądź nauczy­ciele tych samych lub pokrew­nych zajęć edu­ka­cyj­nych.
11. W/w komi­sja przy­go­to­wuje zestaw pytań i zadań egza­mi­na­cyj­nych.
12. Zestaw pytań i zadań egza­mi­na­cyj­nych musi umoż­li­wiać wysta­wie­nie uczniowi ocen od pro­mu­ją­cej do bar­dzo dobrej, a na życze­nie ucznia lub jego rodzi­ców (praw­nych opie­ku­nów) oceny celu­ją­cej, w zależ­no­ści od uzy­ska­nia wyniku wyra­żo­nego w pro­cen­tach:
– ocena dopusz­cza­jąca — min. 51 %
– ocena dosta­teczna – min. 60 %
– ocena dobra – min. 75 %
– ocena bar­dzo dobra – min. 85 %
– ocena celu­jąca – min. 95 %
13. Egza­min kla­sy­fi­ka­cyjny z zajęć edu­ka­cyj­nych ogól­no­kształ­cą­cych prze­pro­wa­dza się       w for­mie pisem­nej i ust­nej,  z zajęć edu­ka­cyj­nych arty­stycz­nych – w for­mie: pisem­nej, ust­nej, prak­tycz­nej lub mie­sza­nej, usta­lo­nej przez dyrek­tora szkoły. Czas trwa­nia egza­minu kla­sy­fi­ka­cyj­nego wynosi 60 minut.
14. Z prze­pro­wa­dzo­nego egza­minu kla­sy­fi­ka­cyj­nego spo­rzą­dza się pro­to­kół zawie­ra­jący: nazwę zajęć edu­ka­cyj­nych, imiona i nazwi­ska osób wcho­dzą­cych w skład komi­sji, ter­min egza­minu kla­sy­fi­ka­cyj­nego, imię i nazwi­sko ucznia, zada­nia egza­mi­na­cyjne lub pro­gram arty­styczny pod­czas egza­minu, usta­loną ocenę kla­sy­fi­ka­cyjną.
15. Do pro­to­kołu dołą­cza się pisemne prace ucznia. Pro­to­kół sta­nowi załącz­nik do arku­sza ocen ucznia.
16. Otrzy­ma­nie przez ucznia oceny nie­do­sta­tecz­nej z egza­minu kla­sy­fi­ka­cyj­nego sta­wia go w sytu­acji praw­nej, jak gdyby otrzy­mał śródroczną/roczną ocenę niedostateczną.

§8
Egza­min promocyjny

Egza­min końcowy

1. W kla­sach IIVII kla­sy­fi­ka­cyjna ocena roczna z przed­miotu głów­nego usta­lana jest w try­bie egza­minu pro­mo­cyj­nego.
2. W kla­sie VIII ( w roku szkol­nym 2018/2019 także w kla­sie IX) koń­cowa ocena kla­sy­fi­ka­cyjna z przed­miotu głów­nego usta­lana jest w try­bie egza­minu koń­co­wego.
3. Przy usta­la­niu oceny z egza­minu pro­mo­cyj­nego uwzględ­nia się jakość wyko­na­nia arty­stycz­nego oraz wysi­łek wkła­dany przez ucznia w wywią­zy­wa­nie się z obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych ze spe­cy­fiki zajęć edu­ka­cyj­nych arty­stycz­nych.
4. Do prze­pro­wa­dze­nia egza­minu pro­mo­cyj­nego Dyrek­tor powo­łuje co naj­mniej trzy­oso­bową komi­sję, w skład któ­rej wcho­dzą:
– Dyrek­tor, wice­dy­rek­tor lub kie­row­nik sek­cji – jako prze­wod­ni­czący komi­sji,
– nauczy­ciel pro­wa­dzący z uczniem dane zaję­cia edu­ka­cyjne„
– nauczy­ciel (nauczy­ciele) tego samego lub pokrew­nego przed­miotu.
5. Ocenę z egza­minu pro­mo­cyj­nego i egza­minu koń­co­wego wysta­wia się na pod­sta­wie liczby punk­tów uzy­ska­nych przez ucznia według nastę­pu­ją­cej skali:
sto­pień celu­jący — 25 punk­tów,
sto­pień bar­dzo dobry — od 21 do 24 punk­tów,
sto­pień dobry — od 16 do 20 punk­tów,
sto­pień dosta­teczny — od 13 do 15 punk­tów,
sto­pień dopusz­cza­jący — 11 i 12 punk­tów,
sto­pień nie­do­sta­teczny — od 0 do 10 punktów.

6. Ocenę egza­minu pro­mo­cyj­nego pro­po­nuje i uza­sad­nia nauczy­ciel pro­wa­dzący z uczniem dane zaję­cia edukacyjne.

7. Każdy z człon­ków komi­sji przy­znaje uczniowi punkty według skali, o któ­rej mowa w punk­cie 5. Liczbę punk­tów uzy­skaną przez ucznia ustala się jako śred­nią  aryt­me­tyczną punk­tów  przy­zna­nych przez człon­ków komi­sji i zaokrą­gla do peł­nych punk­tów w ten spo­sób, że pomija się ułam­kowe czę­ści punk­tów wyno­szące mniej niż 0,5 punktu, a ułam­kowe czę­ści punk­tów wyno­szące 0.5 i wię­cej punktu pod­wyż­sza się do peł­nych punk­tów.
8. Z egza­minu pro­mo­cyj­nego spo­rzą­dza się pro­to­kół zawie­ra­jący w szcze­gól­no­ści:
– nazwę zajęć edu­ka­cyj­nych, z któ­rych był prze­pro­wa­dzony egza­min,
– imiona i nazwi­ska osób wcho­dzą­cych w skład komi­sji,
– ter­min egza­minu,
– imię i nazwi­sko ucznia,
– pro­gram arty­styczny wyko­nany pod­czas egza­minu,
– usta­loną ocenę kla­sy­fi­ka­cyjną.
9. Pro­to­kół pod­pi­sują osoby wcho­dzące w skład komi­sji. Pro­to­kół sta­nowi załącz­nik do arku­sza ocen ucznia.
10. Rada Peda­go­giczna może w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach zwol­nić ucznia z egza­minu pro­mo­cyj­nego. Kla­sy­fi­ka­cyjną ocenę koń­co­wo­roczną ustala w tym przy­padku nauczy­ciel pro­wa­dzący dane zaję­cia edu­ka­cyjne.
11. Uczeń, który z przy­czyn loso­wych lub zdro­wot­nych nie przy­stą­pił do egza­minu pro­mo­cyj­nego w wyzna­czo­nym ter­mi­nie, może przy­stą­pić do niego w dodat­ko­wym ter­mi­nie usta­lo­nym przez Dyrek­tora szkoły.

§9
Warunki i tryb uzy­ski­wa­nia wyż­szej niż prze­wi­dy­wana rocz­nej (śród­rocz­nej)
oceny kla­sy­fi­ka­cyj­nej z obo­wiąz­ko­wych i dodat­ko­wych zajęć edukacyjnych

1. Uczeń ma moż­li­wość ubie­ga­nia się o pod­wyż­sze­nie o jeden sto­pień prze­wi­dy­wa­nej oceny koń­co­wo­rocz­nej (śród­rocz­nej) z obo­wiąz­ko­wych i dodat­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych, jeżeli:
a) speł­nił kry­te­ria wyma­gań z zajęć edu­ka­cyj­nych obo­wiąz­ko­wych i dodat­ko­wych,
b) wyko­rzy­stał moż­li­wo­ści roz­woju poprzez uczest­nic­two w zaję­ciach wspie­ra­ją­cych pro­po­no­wa­nych przez szkołę.
2. Uczeń ma moż­li­wość ubie­ga­nia się o pod­wyż­sze­nie prze­wi­dy­wa­nej oceny rocz­nej (śród­rocz­nej) z obo­wiąz­ko­wych i dodat­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych zgod­nie z nastę­pu­ją­cym try­bem:
a) rodzic (prawny opie­kun) ucznia, który nie zga­dza się z otrzy­maną oceną, w ter­mi­nie trzech dni robo­czych od uzy­ska­nia infor­ma­cji o otrzy­ma­nej oce­nie składa wnio­sek z uza­sad­nie­niem do nauczy­ciela danego przed­miotu,
b) nauczy­ciel przed­miotu składa infor­ma­cję u dyrek­tora szkoły o licz­bie uczniów chcą­cych przy­stą­pić do poprawy oceny,
c) nauczy­ciel przed­miotu w ciągu trzech dni od zło­że­nia wnio­sku przez rodzi­ców (praw­nych opie­ku­nów) nie póź­niej niż na tydzień przed kla­sy­fi­ka­cyj­nym posie­dze­niem Rady Peda­go­gicz­nej) ustala ter­min egza­minu wery­fi­ku­ją­cego, który obej­muje odpo­wiedni zakres mate­riału z danego przed­miotu,
d) nauczy­ciel prze­pro­wa­dza go pisem­nie w for­mie testu oprócz przed­mio­tów, któ­rych spe­cy­fika dopusz­cza prze­pro­wa­dze­nie egza­minu w for­mie prak­tycz­nej,
e) ocena z egza­minu wery­fi­ku­ją­cego jest osta­teczną oceną kla­sy­fi­ka­cyjną; wynik egza­minu nie może spo­wo­do­wać obni­że­nia prze­wi­dy­wa­nej wcze­śniej oceny rocz­nej z zajęć edu­ka­cyj­nych,
f) o wyniku egza­minu nie­zwłocz­nie infor­mo­wany jest uczeń, jego rodzice (opie­ku­no­wie prawni) i dyrek­tor szkoły.

§10
Egza­min poprawkowy

1. Uczeń, który w wyniku kla­sy­fi­ka­cji rocz­nej otrzy­mał nega­tywną ocenę kla­sy­fi­ka­cyjną z jed­nego albo dwóch obo­wiąz­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych, może przy­stą­pić do egza­minu popraw­ko­wego z tych zajęć.
2. Egza­min popraw­kowy z zajęć edu­ka­cyj­nych arty­stycz­nych, z któ­rych ocenę ustala się w try­bie egza­minu pro­mo­cyj­nego lub egza­minu koń­co­wego, prze­pro­wa­dza się zgod­nie z prze­pi­sami zawar­tymi w § 8 ust. 3–9.
3. Uczeń lub jego rodzice (opie­ku­no­wie prawni) w ter­mi­nie trzech dni od otrzy­ma­nia przez ucznia oceny nie­do­sta­tecz­nej lub dopusz­cza­ją­cej mogą wystą­pić o prze­pro­wa­dze­nie egza­minu popraw­ko­wego.
4. Egza­min popraw­kowy prze­pro­wa­dza się nie póź­niej niż w ostat­nim tygo­dniu ferii let­nich. Ter­min egza­minu popraw­ko­wego wyzna­cza dyrek­tor do dnia zakoń­cze­nia rocz­nych zajęć dydak­tyczno – wycho­waw­czych.
5. Egza­min popraw­kowy składa się z czę­ści pisem­nej i ust­nej z wyjąt­kiem egza­minu z zajęć edu­ka­cyj­nych reali­zo­wa­nych w for­mie prak­tycz­nej. Egza­mi­na­tor ma prawo zasto­so­wać jed­no­litą formę egza­minu – pisemną bądź ustną. Czas trwa­nia egza­minu popraw­ko­wego wynosi 45 minut. Pyta­nia i zada­nia przy­go­to­wuje egza­mi­na­tor, a zatwier­dza prze­wod­ni­czący komi­sji.
6. Poziom pytań i zadań musi być zróż­ni­co­wany i musi umoż­li­wiać wysta­wie­nie ocen od pro­mu­ją­cej do bar­dzo dobrej, a na życze­nie ucznia lub jego rodzi­ców (praw­nych opie­ku­nów) oceny celu­ją­cej, w zależ­no­ści od uzy­ska­nia wyniku wyra­żo­nego w pro­cen­tach:
ocena dopusz­cza­jąca — min. 30 %
ocena dosta­teczna – min. 60 %
ocena dobra – min. 75 %
ocena bar­dzo dobra – min. 85 %
ocena celu­jąca – min. 95 %
7. Egza­min popraw­kowy prze­pro­wa­dza komi­sja powo­łana przez dyrek­tora szkoły. W skład komi­sji wcho­dzą:
a) dyrek­tor szkoły albo inny nauczy­ciel peł­niący w szkole funk­cję kie­row­ni­czą – jako prze­wod­ni­czący komi­sji,
b) nauczy­ciel pro­wa­dzący z uczniem dane zaję­cia edu­ka­cyjne,
c) nauczy­ciel lub nauczy­ciele tego samego lub pokrew­nego przed­miotu.
8. Nauczy­ciel uczący ucznia danego przed­miotu może być zwol­niony z udziału w pracy komi­sji egza­mi­na­cyj­nej na wła­sną prośbę lub w innych szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach. Dyrek­tor szkoły powo­łuje wtedy jako osobę egza­mi­nu­jącą innego nauczy­ciela pro­wa­dzą­cego ten sam lub pokrewny przed­miot.
9. Z prac komi­sji spo­rzą­dza się pro­to­kół, zawie­ra­jący w szcze­gól­no­ści: nazwę zajęć edu­ka­cyj­nych, imiona i nazwi­ska osób wcho­dzą­cych w skład komi­sji, ter­min egza­minu popraw­ko­wego, imię i nazwi­sko ucznia, zada­nia egza­mi­na­cyjne, usta­loną ocenę kla­sy­fi­ka­cyjną.
10. Uczeń, który z udo­ku­men­to­wa­nych przy­czyn loso­wych nie mógł przy­stą­pić do egza­minu popraw­ko­wego w wyzna­czo­nym ter­mi­nie, może przy­stą­pić do niego w dodat­ko­wym ter­mi­nie okre­ślo­nym przez dyrek­tora szkoły.
11. Rada Peda­go­giczna, uwzględ­nia­jąc moż­li­wo­ści edu­ka­cyjne ucznia, może jeden raz w ciągu cyklu kształ­ce­nia pro­mo­wać do klasy pro­gra­mowo wyż­szej ucznia, który nie zdał egza­minu popraw­ko­wego z jed­nych obo­wiąz­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych ogól­no­kształ­cą­cych, pod warun­kiem, że te zaję­cia są reali­zo­wane w kla­sie pro­gra­mowo wyższej

§11
Pro­mo­wa­nie uczniów

1. Pro­mo­wa­nie polega na zatwier­dze­niu przez Radę Peda­go­giczną wyni­ków koń­co­wo­rocz­nej kla­sy­fi­ka­cji i o pod­ję­ciu uchwał o:
a) pro­mo­wa­niu uczniów do klas pro­gra­mowo wyż­szych lub ukoń­cze­niu szkoły,
b) pro­mo­wa­niu uczniów poza nor­mal­nym try­bem,
c) wyróż­nie­niu i odzna­cze­niu uczniów.
2. Uczeń otrzy­muje pro­mo­cję do klasy pro­gra­mowo wyż­szej, jeżeli otrzy­mał co naj­mniej dopusz­cza­jące roczne oceny kla­sy­fi­ka­cyjne z obo­wiąz­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych, nato­miast z przed­miotu głów­nego i kształ­ce­nia słu­chu – co naj­mniej oceny dosta­teczne.
3.Uczeń koń­czy szkołę, jeżeli otrzy­mał pozy­tywne oceny kla­sy­fi­ka­cyjne z obo­wiąz­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych oraz przy­stą­pił do egza­minu ósmo­kla­si­sty.
4. Uzy­ska­nie przez ucznia szkoły arty­stycz­nej reali­zu­ją­cej kształ­ce­nie ogólne w zakre­sie szkoły pod­sta­wo­wej, w wyniku kla­sy­fi­ka­cji w kla­sie, któ­rej zakres naucza­nia odpo­wiada ostat­niej kla­sie szkoły pod­sta­wo­wej, ze wszyst­kich obo­wiąz­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych ogól­no­kształ­cą­cych pozy­tyw­nych ocen kla­sy­fi­ka­cyj­nych, jest rów­no­ważne z ukoń­cze­niem szkoły pod­sta­wo­wej.
5. Uczeń, począw­szy od klasy IV, który w wyniku kla­sy­fi­ka­cji ­rocz­nej uzy­skał z obo­wiąz­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych śred­nią ocen co naj­mniej 4,75, co naj­mniej bar­dzo dobrą ocenę z przed­miotu głów­nego, co naj­mniej dobre oceny z pozo­sta­łych obo­wiąz­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych arty­stycz­nych oraz co naj­mniej bar­dzo dobrą ocenę zacho­wa­nia otrzy­muje pro­mo­cję do klasy pro­gra­mowo wyż­szej z wyróż­nie­niem.
6. Uczeń koń­czy szkołę z wyróż­nie­niem, jeżeli w wyniku kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej uzy­skał z obo­wiąz­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych śred­nią ocen co naj­mniej 4.75, co naj­mniej bar­dzo dobra ocenę z przed­miotu głów­nego, co naj­mniej dobre oceny z pozo­sta­łych obo­wiąz­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych arty­stycz­nych oraz co naj­mniej bar­dzo dobrą ocenę zachowania.

§12
Tryb odwo­ław­czy od oceny uzy­ska­nej z zajęć edu­ka­cyj­nych i oceny zachowania

1. Uczeń lub jego rodzice (opie­ku­no­wie prawni) mogą zgło­sić zastrze­że­nia do Dyrek­tora szkoły, jeżeli uznają, że koń­co­wo­roczna (śród­roczna) ocena kla­sy­fi­ka­cyjna z zajęć edu­ka­cyj­nych lub koń­co­wo­roczna ocena kla­sy­fi­ka­cyjna zacho­wa­nia została usta­lona nie­zgod­nie z prze­pi­sami prawa doty­czą­cymi trybu usta­la­nia tej oceny. Zastrze­że­nia mogą być zgła­szane od dnia usta­le­nia tej oceny, nie póź­niej jed­nak niż w ter­mi­nie do 7 dni po zakoń­cze­niu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przy­padku stwier­dze­nia, że koń­co­wo­roczna (seme­stralna) ocena kla­sy­fi­ka­cyjna z zajęć edu­ka­cyj­nych lub koń­co­wo­roczna ocena kla­sy­fi­ka­cyjna zacho­wa­nia została usta­lona nie­zgod­nie z prze­pi­sami prawa doty­czą­cymi trybu usta­la­nia tej oceny, Dyrek­tor szkoły powo­łuje komi­sję, która:
a) w przy­padku koń­co­wo­rocz­nej (seme­stral­nej) oceny kla­sy­fi­ka­cyj­nej z zajęć edu­ka­cyj­nych prze­pro­wa­dza spraw­dzian wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści ucznia, odpo­wied­nio w for­mie prak­tycz­nej albo w for­mie pisem­nej i ust­nej oraz ustala koń­co­wo­roczną (seme­stralną) ocenę kla­sy­fi­ka­cyjną z danych zajęć edu­ka­cyj­nych,
b) w przy­padku koń­co­wo­rocz­nej oceny kla­sy­fi­ka­cyj­nej zacho­wa­nia – ustala koń­co­wo­roczną ocenę zacho­wa­nia w dro­dze gło­so­wa­nia zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów; w przy­padku rów­nej liczby gło­sów decy­duje głos prze­wod­ni­czą­cego komi­sji.
3. Spraw­dzian wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści ucznia, a także usta­le­nie rocz­nej oceny kla­sy­fi­ka­cyj­nej zacho­wa­nia odbywa się w ter­mi­nie 5 dni od dnia zgło­sze­nia zastrze­żeń.
4. W skład komi­sji wcho­dzą:
a) w przy­padku koń­co­wo­rocz­nej ( śród­rocz­nej ) oceny kla­sy­fi­ka­cyj­nej z zajęć edu­ka­cyj­nych:
– Dyrek­tor szkoły albo nauczy­ciel zaj­mu­jący w tej szkole inne kie­row­ni­cze sta­no­wi­sko – jako prze­wod­ni­czący komi­sji,
– nauczy­ciel pro­wa­dzący dane zaję­cia edu­ka­cyjne,
– dwóch nauczy­cieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, pro­wa­dzą­cych takie same lub pokrewne zaję­cia edu­ka­cyjne,
b) w przy­padku koń­co­wo­rocz­nej oceny kla­sy­fi­ka­cyj­nej zacho­wa­nia:
– Dyrek­tor szkoły albo nauczy­ciel zaj­mu­jący w tej szkole inne kie­row­ni­cze sta­no­wi­sko – jako prze­wod­ni­czący komi­sji,
– wycho­wawca klasy,
– wska­zany przez Dyrek­tora szkoły nauczy­ciel pro­wa­dzący zaję­cia edu­ka­cyjne w danej kla­sie,
– peda­gog lub psy­cho­log,
– przed­sta­wi­ciel Samo­rządu Uczniow­skiego,
– przed­sta­wi­ciel Rady Rodzi­ców (z wyłą­cze­niem rodzica danego ucznia).
5. Nauczy­ciel może być zwol­niony z udziału w pracy komi­sji na wła­sną prośbę lub w innych szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach. W takiej sytu­acji Dyrek­tor szkoły powo­łuje innego nauczy­ciela pro­wa­dzą­cego takie same zaję­cia edu­ka­cyjne, z tym że powo­ła­nie nauczy­ciela zatrud­nio­nego w innej szkole nastę­puje w poro­zu­mie­niu z dyrek­to­rem tej szkoły.
6. Usta­lona przez komi­sję koń­co­wo­roczna (seme­stralna) ocena kla­sy­fi­ka­cyjna z zajęć edu­ka­cyj­nych oraz koń­co­wo­roczna ocena kla­sy­fi­ka­cyjna zacho­wa­nia nie może być niż­sza od oceny usta­lo­nej wcze­śniej. Ocena usta­lona przez komi­sję jest osta­teczna.
7. Ze spraw­dzianu spo­rzą­dza się pro­to­kół zawie­ra­jący w szcze­gól­no­ści:
w przy­padku ­rocz­nej oceny kla­sy­fi­ka­cyj­nej: nazwę zajęć edu­ka­cyj­nych, imiona i nazwi­ska osób wcho­dzą­cych w skład komi­sji, ter­min spraw­dzianu, imię i nazwi­sko ucznia, zada­nia spraw­dza­jące lub pro­gram arty­styczny, usta­loną ocenę kla­sy­fi­ka­cyjną;
w przy­padku usta­le­nia oceny zacho­wa­nia: imiona i nazwi­ska osób wcho­dzą­cych w skład komi­sji, ter­min posie­dze­nia komi­sji, imię i nazwi­sko ucznia, wynik gło­so­wa­nia, usta­loną ocenę kla­sy­fi­ka­cyjną zacho­wa­nia wraz z uza­sad­nie­niem.
8. Pro­to­koły sta­no­wią załącz­niki do arku­sza ocen ucznia.
9. Uczeń, który z przy­czyn uspra­wie­dli­wio­nych nie przy­stą­pił do spraw­dzianu, może przy­stą­pić do niego w dodat­ko­wym ter­mi­nie wyzna­czo­nym przez dyrek­tora szkoły.

§13
Skre­śle­nie z listy uczniów

1.Uczeń, który nie otrzy­mał pro­mo­cji do klasy pro­gra­mowo wyż­szej jest skre­ślony z listy uczniów, chyba że Rada Peda­go­giczna wyrazi zgodę na powta­rza­nie przez niego klasy. Wnio­sek wraz z uza­sad­nie­niem skła­dają rodzice ucznia nie póź­niej niż 7 dni przed dniem zakoń­cze­nia rocz­nych zajęć dydak­tyczno – wycho­waw­czych.
2. W ciągu całego cyklu kształ­ce­nia w PSCHJK uczeń może powta­rzać daną klasę tylko jeden raz.
3. Dyrek­tor szkoły może w dro­dze decy­zji skre­ślić ucznia z listy uczniów w przy­pad­kach okre­ślo­nych w sta­tu­cie szkoły. Skre­śle­nie nastę­puje na pod­sta­wie uchwały Rady Peda­go­gicz­nej, po zasię­gnię­ciu opi­nii Samo­rządu Uczniowskiego.

§14
Zasady oce­nia­nia zacho­wa­nia uczniów

1. Oce­nia­nie zacho­wa­nia ucznia polega na roz­po­zna­wa­niu przez wycho­wawcę klasy, nauczy­cieli oraz uczniów danej klasy stop­nia respek­to­wa­nia przez uczniów zasad współ­ży­cia spo­łecz­nego i norm etycz­nych.
2. Śród­roczna i roczna ocena kla­sy­fi­ka­cyjna zacho­wa­nia uwzględ­nia nastę­pu­jące pod­sta­wowe obszary:
– dba­łość o honor i tra­dy­cję szkoły,
– dba­łość o piękno mowy ojczy­stej,
– dba­łość o bez­pie­czeń­stwo i zdro­wie wła­sne oraz innych osób,
– godne, kul­tu­ralne zacho­wa­nie w szkole i poza nią,
– oka­zy­wa­nie sza­cunku innym oso­bom,
– wywią­zy­wa­nie się z obo­wiąz­ków ucznia,
– postę­po­wa­nie zgodne z dobrem spo­łecz­no­ści szkol­nej
3. W kla­sach I – III szkoły pod­sta­wo­wej śród­roczna i koń­co­wo­roczna ocena zacho­wa­nia jest oceną opi­sową.
4. Począw­szy od klasy IV szkoły pod­sta­wo­wej śród­roczną i koń­co­wo­roczną ocenę z zacho­wa­nia ustala się według nastę­pu­ją­cej skali:
– wzo­rowe,
– bar­dzo dobre,
– dobre,
– poprawne,
– nie­od­po­wied­nie,
– naganne.
5. Ocenę zacho­wa­nia ucznia ustala wycho­wawca klasy po uwzględ­nie­niu opi­nii innych nauczy­cieli, pra­cow­ni­ków szkoły oraz opi­nii i samo­oceny uczniów.
6. Przy usta­le­niu oceny kla­sy­fi­ka­cyj­nej zacho­wa­nia ucznia u któ­rego stwier­dzono zabu­rze­nia lub inne dys­funk­cje roz­wo­jowe, należy uwzględ­nić wpływ stwier­dzo­nych zabu­rzeń lub dys­funk­cji na jego zacho­wa­nie, na pod­sta­wie orze­cze­nia o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­nego lub orze­cze­nia o potrze­bie indy­wi­du­al­nego naucza­nia lub opi­nii poradni psy­cho­lo­giczno – peda­go­gicz­nej, w tym poradni spe­cja­li­stycz­nej.
7. Ocena zacho­wa­nia ucznia usta­lona przez wycho­wawcę zgod­nie z powyż­szą pro­ce­durą jest osta­teczna.
8. Ocenę z zacho­wa­nia ustala się, przyj­mu­jąc za punkt wyj­ścia zacho­wa­nie dobre, przy­pi­sane uczniowi, który przede wszyst­kim prze­strzega regu­la­mi­nów szkol­nych, zasad współ­ży­cia spo­łecz­nego i ogól­nie przy­ję­tych norm etycz­nych, a w szcze­gól­no­ści:
a) w sfe­rze oso­bi­stej:
– jest uczciwy i sumienny,
– nie ulega nało­gom,
– dba o kul­turę słowa,
– dba o higienę oso­bi­stą,
– przy­cho­dzi na uro­czy­sto­ści szkolne w odpo­wied­nim stroju,
– nie używa tele­fonu komór­ko­wego na tere­nie szkoły (dopusz­cza się sko­rzy­sta­nie z tele­fonu pod­czas prze­rwy jedy­nie w uza­sad­nio­nym przy­padku bądź w cza­sie lek­cji za zgodą nauczy­ciela).
b) w sfe­rze obo­wiąz­ków szkol­nych:
– rze­tel­nie wypeł­nia obo­wiązki szkolne,
– ter­mi­nowo wywią­zuje się z pod­ję­tych zadań i dzia­łań,
– spo­ra­dycz­nie opusz­cza godziny lek­cyjne bez uspra­wie­dli­wie­nia (do 5 godzin lek­cyj­nych),
– nie spóź­nia się na zaję­cia ze swo­jej winy,
– wyko­nuje pole­ce­nia nauczy­ciela.
c) w sfe­rze kon­tak­tów mię­dzy­ludz­kich:
– z sza­cun­kiem odnosi się do wszyst­kich człon­ków spo­łecz­no­ści szkol­nej,
– dba o czy­stość i este­tykę szkoły,
– sza­nuje prawa innych,
– pod­po­rząd­ko­wuje się zale­ce­niom dyrek­tora szkoły, wycho­wawcy, nauczy­cieli oraz innych pra­cow­ni­ków szkoły, — nie podej­muje zacho­wań ryzy­kow­nych, nara­ża­ją­cych na nie­bez­pie­czeń­stwo sie­bie lub innych.
9. Ocenę bar­dzo dobrą otrzy­muje uczeń, który speł­nia wszyst­kie wyma­ga­nia zawarte w tre­ści oceny dobrej, a ponadto:
a) w sfe­rze oso­bi­stej:
– jest uczynny, tole­ran­cyjny, życz­liwy,
– reaguje na czy­jeś nie­sto­sowne zacho­wa­nie lub brak kul­tury słowa (wul­ga­ry­zmy).
b) w sfe­rze obo­wiąz­ków szkol­nych:
– stara się uzy­ski­wać jak naj­lep­sze wyniki w nauce,
– ma uspra­wie­dli­wione wszyst­kie nie­obec­no­ści.
c) w sfe­rze kon­tak­tów mię­dzy­ludz­kich:
– swoim zacho­wa­niem god­nie repre­zen­tuje szkołę,
– dba o bez­pie­czeń­stwo swoje i innych osób.
10. Ocenę wzo­rową otrzy­muje uczeń, który speł­nia wszyst­kie wyma­ga­nia zawarte w tre­ści oceny bar­dzo dobrej, a ponadto:
a) w sfe­rze oso­bi­stej:
– może sta­no­wić wzór dla innych,
– wyróż­nia się kul­turą oso­bi­stą w szkole i poza nią,
– roz­wija wła­sne zain­te­re­so­wa­nia i uzdol­nie­nia.
b) w sfe­rze obo­wiąz­ków szkol­nych:
– repre­zen­tuje szkołę (np. w olim­pia­dach i kon­kur­sach przed­mio­to­wych, wyda­rze­niach arty­stycz­nych).
c) w sfe­rze kon­tak­tów mię­dzy­ludz­kich:
– bie­rze czynny udział w życiu klasy i szkoły,
– zawsze chętny do pomocy, sam zauważa potrzebę pomocy innym w trud­nych sytu­acjach,
– swoją aktywną postawą przy­czy­nia się do budo­wa­nia pozy­tyw­nego wize­runku Szkoły Chó­ral­nej.
11. Ocenę poprawną otrzy­muje uczeń, który ma trud­no­ści ze speł­nie­niem ww. wyma­gań na ocenę dobrą, jed­nakże:
a) w sfe­rze oso­bi­stej:
– stara się zacho­wy­wać kul­tu­ral­nie i tak­tow­nie,
– nie prze­ja­wia prze­mocy, agre­sji i wul­ga­ry­zmów.
b) w sfe­rze obo­wiąz­ków szkol­nych:
– spo­ra­dycz­nie się spóź­nia,
– spo­ra­dycz­nie opusz­cza godziny bez uspra­wie­dli­wie­nia (do 10 godzin nie­uspra­wie­dli­wio­nych),
– spo­ra­dycz­nie nie wywią­zuje się z powie­rzo­nych mu prac i zadań.
c) w sfe­rze kon­tak­tów mię­dzy­ludz­kich:
– spo­ra­dycz­nie łamie obo­wią­zu­jące prze­pisy i normy, lecz napo­mniany potrafi popra­wić swoje zacho­wa­nie,
– spo­ra­dycz­nie spra­wia trud­no­ści wycho­waw­cze prze­ja­wia­jące się w nie­wła­ści­wym zacho­wa­niu na lek­cjach lub prze­rwach.
12. Ocenę nie­od­po­wied­nią otrzy­muje uczeń, który nie speł­nił wyma­gań na ocenę poprawną,
a w szcze­gól­no­ści:
a) w sfe­rze oso­bi­stej:
– wyka­zuje brak sza­cunku dla nauczy­cieli i innych pra­cow­ni­ków szkoły,
– nie wyko­nuje pole­ceń nauczy­ciela,
– bywa nie­kul­tu­ralny, wul­garny,
– nie dba o higienę oso­bi­stą.
b) w sfe­rze obo­wiąz­ków szkol­nych:
– jest czę­sto nie­przy­go­to­wany do zajęć,
– spóź­nia się,
– opusz­cza godziny bez uspra­wie­dli­wie­nia (od 10 do 30 godzin nie­uspra­wie­dli­wio­nych),
– utrud­nia pro­wa­dze­nie zajęć.
c) w sfe­rze kon­tak­tów mię­dzy­ludz­kich:
– jest nie­ko­le­żeń­ski, nie­to­le­ran­cyjny,
– swym postę­po­wa­niem wywiera zły wpływ na innych,
– nie dba o mie­nie szkolne,
– ma trud­no­ści z pod­po­rząd­ko­wa­niem się pole­ce­niom pra­cow­ni­ków szkoły,
– swoim zacho­wa­niem stwa­rza zagro­że­nie bez­pie­czeń­stwa i zdro­wia dla sie­bie oraz innych.
13. Ocenę naganną otrzy­muje uczeń, który w spo­sób rażący naru­sza zasady współ­ży­cia spo­łecz­nego i ogól­nie przy­jęte normy etyczne, a w szcze­gól­no­ści:
a) w sfe­rze oso­bi­stej:
– ulega nało­gom,
– jest nie­kul­tu­ralny, wul­garny,
– zacho­wuje się pro­wo­ka­cyj­nie, świa­do­mie naru­sza­jąc zasady współ­ży­cia spo­łecz­nego i ogól­nie przy­jęte normy etyczne.
b) w sfe­rze obo­wiąz­ków szkol­nych:
– jest noto­rycz­nie nie­przy­go­to­wany do zajęć,
– noto­rycz­nie się spóź­nia,
– opusz­cza godziny bez uspra­wie­dli­wie­nia (powy­żej 30 godzin nie­uspra­wie­dli­wio­nych w ciągu jed­nego seme­stru), noto­rycz­nie utrud­nia pro­wa­dze­nie zajęć.
c) w sfe­rze kon­tak­tów mię­dzy­ludz­kich:
– odnosi się z lek­ce­wa­że­niem do uczniów, nauczy­cieli i innych pra­cow­ni­ków szkoły,
– naru­sza god­ność cie­le­sną i oso­bi­stą innych, jest agre­sywny,
– nisz­czy mie­nie szkolne,
– przy­własz­cza sobie cudzą wła­sność.
14. Uspra­wie­dli­wie­nie nie­obec­no­ści ucznia na zaję­ciach odbywa się poprzez infor­ma­cję ustną prze­ka­zaną przez rodzica lub praw­nego opie­kuna dziecka w for­mie roz­mowy tele­fo­nicz­nej lub bez­po­śred­niej z wycho­wawcą albo w for­mie pisem­nej, w postaci infor­ma­cji o ter­mi­nie i przy­czy­nie nie­obec­no­ści, pod­pi­sa­nej przez rodzica lub praw­nego opie­kuna dziecka Uspra­wie­dli­wie­nie nie­obec­no­ści winno być doko­nane w ter­mi­nie 7 dni licząc od ostat­niego dnia nie­obec­no­ści ucznia w szkole.
15. Nauczy­ciel ma prawo do bie­żą­cej oceny zacho­wa­nia ucznia na lek­cji, zgod­nie ze skalą podaną w pkt. 4.
16. Uczeń, który otrzy­mał upo­mnie­nie dyrek­tora szkoły, nie może otrzy­mać oceny wyż­szej niż dobra.
17. Uczeń, który otrzy­mał naganę dyrek­tora szkoły, nie może otrzy­mać oceny wyż­szej niż poprawna.

Poznań wrze­sień 2018 r.